Sposób zarachowania wpłat na zaległe składki ZUS

Pytanie:

Jednoosobowa działalność gospodarcza posiada zadłużenie z tytułu składek ZUS od 1999 r. Od 2003 roku dokonuje systematycznych spłat zadłużenia z w/w tytułu poborcy skarbowemu. Niestety odsetki od tego zadłużenia (podstawa naliczania odsetek ok. 39000,00) przyrastają z zaskakującym tempie i wynoszą ok 45000,00. Zadłużenie zaczęło powstawać w końcu lat 90 i miało związek z załamaniem gospodarczym. Płatnik, o którym mowa w krótkim czasie z dużej hurtowni zatrudniającej ok 20 osób "stał się" jednoosobowym przedsiębiorcą niezatrudniającym pracowników. Czy można (i na jakiej podstawie prawnej), wystąpić do ZUS o zmianę kolejności zarachowania dokonywanych z tytułu zadłużenia wpłat na poczet należności głównej, co w znacznym stopniu zwolniłoby narastanie odsetek karnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio: art. 12, art. 26, art. 29 § 1 i 2, art. 33, art. 33a, art. 33b, art. 51 § 1,  art. 55, art. 59 § 1 pkt 1, 3, 4, 8 i 9, art. 60 § 1, art. 61 § 1, art. 62 § 1, 3-5, art. 72 § 1 pkt 1 i 4 i § 2, art. 73 § 1 pkt 1 i 5, art. 77b § 1 i 2, art. 91, art. 93, art. 93a-93c, art. 93e, art. 94, art. 97 § 1, art. 98 § 1 i 2 pkt 1, 2, 5 i 7, art. 100, art. 101, art. 105 § 1 i 2, art. 106 § 1 i 2, art. 107 § 1, 1a, i 2 pkt 2 i 4, art. 108 § 1 i 4, art. 110 § 1, § 2 pkt 2, § 3, art. 111 § 1-4 i 5 pkt 1, art. 112, art. 113, art. 114, art. 115, art. 116, art. 116a, art. 117, art. 118 § 1 i 2 oraz art. 119 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, chyba że podatnik wskaże, na poczet którego zobowiązania dokonuje wpłaty. Zgodnie z § 3 przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dokonywania wpłat na poczet rat, na jakie rozłożono podatek lub zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę oraz rat podatku. § 4 stanowi, iż do wpłat zaliczanych na poczet zaległości podatkowej stosuje się art. 55 § 2. W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.

Zgodnie z art. 55 Ordynacji podatkowej odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 23 stycznia 1998 r., III SA 179/97 w wyniku dokonania wpłaty, która nie wystarcza na pokrycie zaległości i należnych od niej odsetek, nie może powstać taka sytuacja, w której zapłacona byłaby należność główna, a pozostawałyby do zapłacenia odsetki. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 30 stycznia 2002 r., I SA/Łd 410/2000 Przepisy dotyczące naliczania odsetek za zwłokę (...)nie przewidują naliczania odsetek za zwłokę jedynie od różnicy między wielkością zaległości podatkowej a wielkością nadpłaty oraz naliczania oprocentowania nadpłaty jedynie od różnicy między wielkością nadpłaty a wielkością zaległości. Oznacza to, że i odsetki za zwłokę, i oprocentowanie nadpłaty muszą być liczone odrębnie, odpowiednio od całej kwoty zaległości podatkowej i od całej kwoty nadpłaty.

W przypadku zaległości podatkowej, od której naliczane są odsetki, wpłacone kwoty mogą być zarachowane tylko zgodnie z powyższym przepisem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Przedsiębiorco, przeczytaj list z ZUS!

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi wysyłkę ponad 2,5 mln listów do przedsiębiorców. Informuje w nich, jak wyglądały rozliczenia firm z ZUS w ubiegłym roku i jakie jest saldo (...)

 • ZUS czy OFE? – jak dokonać wyboru

  Od 1 kwietnia 2014 roku każdy ubezpieczony posiadający środki w OFE zostaje postawiony przed wyborem czy część jego składki nadal będzie obracana przez fundusze emerytalne czy też wróci (...)

 • Zaliczkowy sposób rozliczania podatku u przedsiębiorców

  Podatnicy osiągający przychody z działalności gospodarczej są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki miesięczne na podatek dochodowy. Zasady ustalania tych zaliczek (...)

 • Odliczenie wpłat na IKZE w PIT

  Osoby, które w roku podatkowym 2018 dokonywały wpłat na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), mogą odliczać poniesione przez siebie wydatki od uzyskanego dochodu.

 • Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe

  1 kwietnia 2018 r. weszły w życie zmiany przepisów określających obowiązujące wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe.

NA SKÓTY