Przychód z tytułu praw autorskich a składki ZUS

Pytanie:

Pracownia projektowa spółka z o. o. zatrudnia swoich wspólników-architektów na etatach pracowniczych. Projektanci w ramach stosunku pracy wykonują m.in. twórcze prace projektowe. Za ich wykonanie, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, otrzymują honoraria autorskie za rozporządzanie prawami autorskimi do projektów. Honoraria są wypłacane po pisemnym przekazaniu pracodawcy praw autorskich do konkretnego projektu. Na koniec miesiąca wynagrodzenie zasadnicze i honorarium stanowią łącznie podstawę naliczenia składek ubezpieczeniowych. Od wynagrodzenia zasadniczego (pomniejszonego o składki ubezpieczeniowe), potrąca się koszty uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego (obecnie 108,50 zł), natomiast od kwot honorarium (pomniejszonego proporcjonalnie o składki ubezpieczeniowe), potrąca się zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodu. Czy otrzymywane honoraria za rozporządzanie prawami autorskimi do twórczych prac projektowych wykonanych w ramach pracy etatowej można wyłączyć z podstawy naliczenia składek ubezpieczeniowych i składki zdrowotnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rozporządzenie prawem autorskim na rzecz pracodawcy, z którym osoba rozporządzająca swoim prawem autorskim pozostaje w stosunku pracy uregulowane jest w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy pracownicy podlegają ubezpieczeniom społecznym. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 2a tej ustawy za pracownika uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Jeżeli więc pracownik przenosi prawa autorskie na rzecz podmiotu, z którym pozostaje w stosunku pracy, przychód z tytułu przeniesienia tych praw autorskich wlicza się do podstawy, od której oblicza się należną składkę na ubezpieczenie społeczne. W przedstawionym stanie faktycznym wyłączenie przychodu z tytułu rozporządzenia prawa autorskimi z podstawy wyliczenia składek na ubezpieczenie społeczne jest niemożliwe.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: