Składki do FP i FGŚP od zatrudnionego u rolnika

Pytanie:

"Osoba prowadząca działy specjalne produkcji rolnej zatrudnia pracowników. Czy od zatrudnionych pracowników w gospodarstwie rolnym lub w działach specjalnych produkcji rolnej należne są składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych? "

Odpowiedź prawnika: Składki do FP i FGŚP od zatrudnionego u rolnika

Składka na FP

Od dnia 1 listopada 2005 r. w ustawie z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 69 poz. 415) obowiązuje nowa definicja pracodawcy. Jest nim jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika (art. 1 pkt 1 lit. a tiret 8 powołanej ustawy)). Wyeliminowano zwrot „prowadząca działalność gospodarczą” w odniesieniu do osoby fizycznej, wykluczając tym samym niebezpieczeństwo zbytniego zawężenia znaczenia pojęcia pracodawca. Jedynym kryterium pozostaje zatrudnienie co najmniej jednego pracownika, co jest bardzo czytelne i jednoznaczne. Powyższe jednoznacznie wskazuje na to, że zamiarem ustawodawcy nigdy nie było wyłączenie z grona pracodawców (zobowiązanych do opłacania składek na fundusz pracy) osób prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie.

Składki na FGŚP

Inaczej niż w przypadku FP, nie każda osoba zatrudniająca pracowników zobowiązana jest do opłacania składek na FGŚP. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. 2006 r. nr 158 poz. 1121) obowiązku opłacania składek na FGŚP nie mają podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Tymczasem zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (ustawa z dnia z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej - tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447) przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Dodatkowo, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 50 poz. 291) działalność rolniczą rozumie się szeroko, jako działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w tym prowadzenie działu specjalnego. W związku z powyższym uznaje się, że rolnik prowadzący gospodarstwo rolne nie ma obowiązku opłacania składek na FGŚP za zatrudnionych pracowników. Zagadnienie nie jest jednak jednoznaczne, ze względu na brak jednoznacznej regulacji w kwestii obowiązku opłacania składek na FGŚP przez rolników oraz mnogość regulacji w przedmiotowej kwestii.

 

 


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika