Zwrot nienależnie opłaconych składek KRUS

Pytanie:

W jaki sposób mogę uzyskać zwrot pieniędzy z nienależnie opłaconych składek KRUS?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (dalej u.s.r.) organem właściwym do wydania decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń jest Prezes KRUS. Decyzja taka jest wydawana w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, co oznacza strona winna jest przedstawić dowody uzasadniające wysokość i okres, za który mają zostać zwrócone nienależnie pobrane składki. Jednocześnie należy pamiętać, że od decyzji w sprawach, a także w przypadku niewydania decyzji przysługuje odwołanie do sądu w terminach i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Wniosek o zwrot świadczeń w postępowaniu administracyjnym z formalnego punktu widzenia winien zawierać datę jego sporządzenia, wskazanie organu do którego jest kierowany, wskazanie osoby, która wniosek kieruje wraz z dokładnym adresem zamieszkania i ewentualnie do korespondencji, a także wskazanie żądania rozstrzygnięcia konkretnej sprawy, tj. określenie czego wnioskodawca konkretnie się domaga. Przy czym należy pamiętać, że strona postępowania administracyjnego zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. Nadto pismo takie winno zawierać uzasadnienie, w którym należy przytoczyć dowody na poparcie tez wnioskodawcy.

Tagi:  KRUS, składki, zwrot

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY