Podstawa wymiaru składki na urlopie wychowawczym

Pytanie:

Pracownik przebywa na urlopie wychowawczym w sierpniu. W jaki sposób powinna być przeliczona podstawa do ubezpieczeń społecznych z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym? Czy powinno się dzielić podstawę przez ilość dni kalendarzowych, czyli np. w sierpniu przez 31, czy też zawsze przez 30? Np. 420 / 30 * ilość dni przebywania na urlopie wychowawczym czy 420 / 31 * ilość dni przebywania na urlopie wychowawczym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem Zakładu (art. 16 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 16 ust. 8:

  • obliczają płatnicy składek,
  • opłaca Zakład. 

   
Zgodnie z art. 18 ust. 5b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, z zastrzeżeniem ust. 14. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału.

Jednakże zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 18 ust. 5b  stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym ustalona zgodnie z   przepisami   o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

Jak wynika z powyższego podstawa obliczenia składki jest stała. Kwota minimalnego wynagrodzenia na rok 2010 została ustalona na 1317 zł.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: