Umorzenie składki KRUS

Pytanie:

Jestem osobą bezrobotną, do listopada 2002 r. byłem zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy. Od stycznia 2002 r. na podstawie umowy użyczenia uprawiam ponad 1 ha ziemi (uprawa warzyw, wypasanie cudzego bydła na gruncie użyczonym). Do chwili obecnej kontynuuję umowę użyczenia gruntu. Podatek rolny opłaca użyczający. Czy jestem zobowiązany do opłacania składek KRUS od 2002 roku? Czy w moim przypadku opłacanie składek KRUS jest dobrowolne, czy wynika z obowiązku ustawowego? Czy wystarczy opłacić zaległe składki KRUS bez odsetek za zwłokę? Czy istnieje możliwość zwolnienia z opłacenia odsetek od niezapłaconych składek KRUS?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ubezpieczeniu temu, zależnie od sytuacji, podlega się na wniosek lub z mocy ustawy. Z mocy ustawy ubezpieczeniem  wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim objęty jest rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. 

Ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym również objęty jest rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny.

Rolnikiem w rozumieniu w/w ustawy jest osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia; 

Przepisy nie wymagają, by dana osoba była właścicielem gospodarstwa, nie określają też, że umowa, na podstawie której miałby objąć grunt w posiadanie, ma być umową odpłatną. Skoro więc jest Pan posiadaczem ponad 1 ha gruntów rolnych i prowadzi Pan na tym gruncie działalność rolniczą na własny rachunek (choć nie do końca jasna jest kwestia wypasu cudzego bydła), to jest Pan objęty z mocy ustawy ubezpieczeniem i powinien Pan płacić składki KRUS. Warto w tym miejscy wskazać, że w przypadku umów dzierżawy pewne znaczenie może mieć to, czy dokonane było zgłoszenie do ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 8 listopada 2005 r., III AUa 2385/2004, rolnikiem w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 7 poz. 25 ze zm.) jest osoba fizyczna prowadząca na własny rachunek działalność rolniczą jako posiadacz (samoistny albo zależny) gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu domniemywa się, że właściciel gruntów zaliczonych do użytków rolnych lub dzierżawca takich gruntów, jeżeli dzierżawa jest zarejestrowana w ewidencji gruntów i budynków, prowadzi działalność rolniczą na tych gruntach (art. 6 pkt 1 i art. 38 pkt l ustawy). Brak wpisu do ewidencji będzie przemawiał raczej za domniemaniem, że działalność prowadzi właściciel tych gruntów. W przypadku umowy użyczenia problem ten nie powstaje, gdyż nie zgłasza się tych umów do ewidencji. Nie wyklucza to jednak możliwości uznania przez KRUS, a w razie sporu, wykazania, że Pan prowadzi działalność rolniczą.

Jeśli zalega Pan ze składkami od 2002 r. będzie je trzeba zapłacić razem z odsetkami liczonymi zgodnie z Ordynacją podatkową.

Zgodnie z art. 41a ustawy Prezes KRUS lub upoważniony przez niego pracownik KRUS, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zainteresowanego, na jego wniosek, uwzględniając możliwości płatnicze wnioskodawcy oraz stan finansów funduszów emerytalno-rentowego i składkowego, może:

  • odroczyć termin płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie, rozłożyć ich spłatę na raty lub umorzyć w całości lub w części;

  • umorzyć należności Kasy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub części.

Prezes Kasy lub upoważniony przez niego pracownik Kasy może także, z urzędu, umorzyć część lub całość należności z tytułu składek, w przypadku ich całkowitej nieściągalności, która zachodzi, gdy:

  1. w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie posiadanych dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada źródeł dochodu i majątku, z którego można dochodzić należności, oraz brak jest możliwości przeniesienia odpowiedzialności;

  2. dłużnik zmarł, nie pozostawiając majątku, z którego można by dochodzić należności, i jednocześnie nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności;

  3. kwota należności nie przekracza pięciokrotnej wartości upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;

  4. jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności nie uzyska się kwoty przewyższającej koszty postępowania egzekucyjnego.

Umorzenie składek powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej zostały umorzone składki, oraz powoduje umorzenie należnych Kasie kosztów upomnienia. Od należności z tytułu składek, których spłatę rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę, począwszy od następnego dnia po wpływie wniosku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

ELIZA

17.8.2011 17:4:21

Re: Umorzenie składki KRUS

PROSZE O COS KONKRETNEGO NAJLEPIEJ GOTOWY WZOR CHODZI MI O UMOZENIE DSETEK W KRUS

monika

7.2.2010 13:54:18

Re: Umorzenie składki KRUS

jak napisac taki wniosek o umorzenie odsetek w calosci lub jej czesci z ubezpieczenia w krusie?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: