Udostępnianie akt szkodowych

Pytanie:

Dwa tygodnie temu wysłałem do ubezpieczyciela żądanie przesłania w wersji elektronicznej akt szkody, w której brał udział samochód, którego jestem współwłaścicielem. Do dnia dzisiejszego nic nie otrzymałem. Niestety na infolinii firmy pracują ignoranci, którzy maszynowo biorą od klienta numer telefonu, obiecują kontakt i na tym się kończy.Czy jest jakaś prawna możliwość skłonienia ubezpieczyciela do wykonania obowiązku ustawowego? Czy ubezpieczyciel narażony jest na sankcje, jeśli nie udostępnia dokumentacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1 (chodzi przy tym o ubezpieczającego lub ubezpieczonego – przyp. e-prawnik.pl), oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Informacje i dokumenty zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu, na ich żądanie, w postaci elektronicznej. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii oraz udostępniania informacji i dokumentów w postaci elektronicznej ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług. 

Ponadto, zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy zakłady ubezpieczeń mają również obowiązek udostępniania dokumentacji szkodowej uzyskanej z sądów, prokuratury, Policji oraz innych organów. 

Zakładamy przy tym, że Pan jako współwłaściciel jest osobą ubezpieczającą, względnie osobą uprawnioną do uzyskania odszkodowania. Ubezpieczyciel niesłusznie zatem nie podejmuje żadnych czynności w tym względzie. Zasadnym będzie zatem poinformowanie o zaistniałej sytuacji Rzecznika Ubezpieczonych. Ten bowiem może zwrócić się do ubezpieczyciela. Co do zasady jednak odmowa udostępnienia dokumentów szkodowych nie jest zagrożona żadną sankcją.  Można ją rozpatrywać w kategoriach nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy ubezpieczenia i na tej podstawie domagać się ewentualnego odszkodowania na zasadach ogólnych.  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY