Udzielanie informacji komornikowi

Pytanie:

"W zajęciu wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego i wezwaniu pracodawcy do dokonywania potrąceń, w związku z art. 761 kpc, 882 kpc i następne, komornik wezwał Pracodawcę do przedstawienia w ciągu tygodnia (art. 770 kpc) m.in.: - zestawienia wynagrodzenia oraz wszelkich innych dochodów dłużnika z ostatnich 3 miesięcy, za każdy miesiąc oddzielnie przekazując kopię druku RMUA danego pracownika; - numeru NIP pracownika oraz imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia dłużnika; - numer rachunku bankowego, na który przekazywane jest wynagrodzenia dłużnika-pracownika. Czy pracodawca rzeczywiście powinien przekazać Komornikowi dane wyżej wyszczególnione, aby nie narazić się na ujemne konsekwencje? Z drugiej strony, czy przekazanie danych i dokumentów, o których wyżej mowa nie spowoduje ujemnych konsekwencji wobec Pracodawcy ze strony dłużnika?"

Odpowiedź prawnika: Udzielanie informacji komornikowi

Przepis artykułu 761 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. Do innych osób zalicza się także pracodawcę dłużnika.

Za nieuzasadnioną odmowę udzielenia komornikowi wyjaśnień lub informacji przewidzianych w powyższym artykule albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez komornika grzywną w wysokości do pięciuset złotych.

Natomiast zgodnie z art. 882 kodeksu postępowania cywilnego komornik, dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, wzywa pracodawcę, aby w ciągu tygodnia: 

 1. przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielenie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;
 2. podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi
 3. w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli. 

Pracodawca obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia komornika oraz wierzyciela o każdej zmianie wspomnianych okoliczności.

Pracodawcy, który nie złożył w ciągu tygodni powyższego oświadczenia, komornik wymierza grzywnę w wysokości do pięciuset złotych. Grzywna może być powtórzona, jeżeli pracodawca nadal uchyla się od wykonania tych czynności w dodatkowo wyznaczonym terminie.

Zgodnie ze wskazanymi przepisami pracodawca ma obowiązek sporządzenia zestawienia wynagrodzeń i podania numeru rachunku bankowego. Pierwszy obowiązek wypływa wyraźnie z art. 882, drugi z art. 761, gdyż numer konta, na które wpływa wynagrodzenie jest informacją niezbędną do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Podobnie informacje dotyczące imion rodziców oraz daty i miejsca urodzenia mogą być konieczne ze względu na prawidłową identyfikację pracownika-dłużnika. Natomiast problemowe pozostaje wezwanie komornika do udzielenia informacji dotyczących NIP. Nie jest to powiem informacja, która miałaby znaczenie dla przeprowadzenia egzekucji. Opisane obowiązki informacyjne wynikają z przepisów prawa i dlatego ich wykonanie nie powoduje od strony prawnej żadnych ujemnych konsekwencji ze strony pracownika.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • monika kossak 2019-01-11 14:33:48

  czy komornik , nie na wniosek sadu czy dluznika , moze zadac zaswaidczenia o dochodach od wierzyciela ?

 • Dawid 2014-05-24 09:24:42

  Numer rachunku bankowego nie ma znaczenia przy prowadzeniu egzekucji z wynagrodzenia za pracę, a zajęcie wynagrodzenia za pracę nie ma żadnego związku z zajęciem rachunku bankowego dłużnika. Prawidłowość działań pracodawcy w tym zakresie powinna być oceniana na podstawie przedstawionych przez niego dokumentów dotyczących wynagrodzenia pracownika, do których przekazania zobowiązuje pracodawcę prawo. Wobec powyższego nie powinni Państwo podawać numeru rachunku bankowego pracownika. Komornik może zażądać podania informacji o numerach rachunków bankowych od dłużnika, ale nie od jego pracodawcy. Podstawa prawna: art. 881, art. 882, art. 886 Kodeksu postępowania cywilnego: § 114 rozporządzenia z 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników (Dz.U. Nr 10, poz. 52 ze zm.).

 • XXX 2013-10-05 15:09:22

  Rzekomy obowiązek podania numeru rachunku bankowego nie wypływa z art. 761 kpc, gdyż numer konta, na które wpływa wynagrodzenie nie jest informacją niezbędną do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę wygląda następująco: Art. 881. § 1. Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego zajęcie. § 2. Komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. Dotyczy to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy. § 3. Komornik wzywa pracodawcę, aby w granicach określonych w paragrafie drugim nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz: 1) przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo 2) przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych. Komornik poucza zarazem pracodawcę o skutkach niezastosowania się do wezwania. § 4. Stosownie do okoliczności komornik może wezwać pracodawcę do przekazywania mu zajętego wynagrodzenia bezpośrednio. Wobec powyższego jest oczywiste, że numer rachunku bankowego nie jest informacją niezbędną do prowadzenia egzekucji w ww. sposób.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika