Ugoda sądowa a powaga rzeczy osądzonej

Pytanie:

Pracodawca z pracownikiem przed sądem pracy zawarli ugodę, według której "załatwiała" ona wszelkie roszczenia wynikające z przedmiotu pozwu (dotyczył on wysokości wynagrodzenia). Mimo to pracownik zgłosił się do PIP, Urzędu Skarbowego i ZUS stwierdzając, że zarabiał dużo więcej, niż było to zapisane w umowie o pracę, zapominając jakby o ugodzie zawartej przed sądem. Czy pracownik działa teraz zgodnie z przepisami prawa? Czy urzędnicy wskazanych urzędów nie muszą respektować prawomocnej ugody sądowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ugoda jest właściwie umową między stronami, w której to strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać (art. 918 kodeksu cywilnego). Ugoda sądowa poza skutkami materialnymi ma ponadto skutki procesowe (sąd umarza postępowanie).

Do ugód sądowych nie stosuje się art. 365 § 1 kpc, zgodnie z którym orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. Ugoda nie jest bowiem orzeczeniem sądu.

Ugody sądowe nie korzystają z powagi rzeczy osądzonej. Jeżeli strona, która zawarła ugodę, wniesie powództwo dotyczące kwestii w niej uregulowanych, to sąd nie odrzuci pozwu (jak by to zrobił, gdybyśmy mieli do czynienia z orzeczeniem sądowym), lecz zbada, czy niepewność co do roszczeń lub spór istniejący lub mogący powstać został już zlikwidowany – jeśli tak, to dojdzie do oddalenia powództwa.

Kwestionowanie ugody samo w sobie nie jest niezgodne z prawem, chyba że pracownik składając zeznania pod rygorem odpowiedzialności karnej zezna nieprawdę (np. że ugody nie zawierał). Jeżeli natomiast na skutek działań pracownika dojdzie do ponownego sporu sądowego, a przedmiot sporu jest już uregulowany w ugodzie, to sąd ją uwzględni i wyda wyrok - a ten już będzie korzystał z powagi rzeczy osądzonej.

Proszę pamiętać, że nawet uprawomocnienie się postanowienia umarzającego postępowanie sądowe w związku z zawarciem ugody nie stanowi przeszkody do podważania jej ważności ze względu na na wady oświadczeń woli (błąd, pozorność, przymus, niedorozwój umysłowy, choroba psychiczna lub inne zaburzenie czynności psychicznych).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.4.2013

  Prawomocne orzeczenie sądu karnego a później ujawnione czyny

  Pytanie o zakres powagi rzeczy osądzonej w ewentualnym kolejnym postępowaniu karnym powstaje w każdej sytuacji, w której sąd, któremu przychodzi następnie orzekać w przedmiocie odpowiedzialności (...)

 • 17.11.2004

  Kiedy orzeczenie sądu administracyjnego staje się prawomocne?

  Prawomocność orzeczeń sądowych można rozpatrywać w dwóch aspektach, formalnym i materialnym. W znaczeniu formalnym prawomocność oznacza niemożność zaskarżenia orzeczenia w toku instancji, (...)

 • 28.9.2018

  Zniesienie współwłasności - Jak znieść współwłasność?

  Współwłasność występuje, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom i każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem (np. sprzedać, (...)

 • 14.9.2014

  Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

 • 27.11.2017

  Ugoda pozasądowa

  Uczestnicząc w obrocie gospodarczym, jesteśmy stale związani różnego rodzaju stosunkami prawnymi z wieloma podmiatami. Wcześniej czy później na tle któregoś z nich może powstać (...)