Umocowanie zastępcy wójta

Pytanie:

Wójt gm. Klembów został powołany zarządzeniem wójta nr 22/07 z 28.09.07 na czas nieokreślony.Zgonie z moją wiedzą : Zastępca wójta powoływany jest i zatrudniany na okres kadencji swojego przełożonego. Wynika to między innymi z art. 28e u.s.g. Skoro \"Wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji jest jednoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców\", to tym bardziej wygaśnięcie mandatu wójta na skutek upływu kadencji jest jednoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców. Dodatkowym potwierdzeniem tego stanowiska jest art. 29 ust. 2 u.s.g.: \"Po upływie kadencji wójta, zastępca wójta pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego zastępcę wójta\". Należy zatem uznać, że skoro wójt powołuje zastępcę na czas swojej kadencji, to mamy tu do czynienia z powołaniem na czas określony. Termin rozwiązania stosunku pracy zastępcy wójta został określony przez ustawodawcę poprzez wskazanie zdarzenia przyszłego, pewnego, obiektywnego i możliwego do ustalenia. Takim zdarzeniem jest \"upływ kadencji wójta\" oraz \"objęcie obowiązków przez nowo powołanego zastępcę wójta\". Po upływie kadencji, wójt został wybrany na kolejną kadencję. Zastępca wójta pozostał na swoim stanowisku, chociaż nie został ponownie na nie powołany. Wójt scedował na niego wszystkie swoje kompetencje, a ten wydaje decyzje, postanowienia i zaświadczenia w imieniu wójta. Czy w tym wypadku zastępca wójta ma umocowanie do działania w imieniu wójta i czy akty przez niego sygnowane są ważne, a jeżeli nie to w jakim trybie należałoby je podważać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepis art. 29 ust. 2 u.s.g. nie ma, w naszej ocenie, nic wspólnego z określeniem ustania stosunku pracy zastępcy wójta. Zawiera on jedynie szczególny obowiązek zastępcy w razie upływu kadencji wójta. Prawidłowa interpretacja tego przepisu wygląda zatem następująco: gdy kadencja wójta ustaje w sposób naturalny (na skutek upływu czasu jej trwania), zaś stosunek pracy zastępcy wójta trwa nadal, to zastępca ów nadal wykonuje bez zmian swoje obowiązki, nawet mimo wyboru nowego wójta (jeśli oczywiście nowy wójt go nie odwoła, nie cofnie mu dotychczasowych upoważnień lub nie poleci mu wykonywania innych obowiązków). Natomiast gdy nowy zastępca wójta obejmuje obowiązki odpowiadające tym, które wypełniał zastępca dotychczasowy, ten ostatni musi natychmiast zaprzestać ich wykonywania. Nie ma to jednak automatycznego skutku dla istnienia jego stosunku pracy, który musi zostać rozwiązany na podstawie jednego ze sposobów wskazanych przez ustawę, w szczególności przez odwołanie lub też na skutek upływu czasu, na który został zawarty (por. Stefan Płażek, Sytuacja prawna zastępcy wójta jako pracownika, PiZS.2006.8.26). W związku z powyższym, uważamy przedstawioną sytuację za prawidłową a stosunek pracy zastępcy wójta, jako zawarty na czas nieokreślony, jako nadal trwający.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY