Umowa o pracę i zlecenie a składka zdrowotna

Pytanie:

Zatrudniam na umowę zlecenie pracownika, który ma podpisaną umowę o pracę z innym pracodawcą. Czy pracownik ten podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu i co jest podstawą wymiaru składki zdrowotnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zarówno stosunek pracy, jak i umowa zlecenie są obowiązkowymi tytułami ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Jednak pracownicy, którzy spełniają jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowani ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarty z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia socjalnego lub zasiłku socjalnego. Mogą one dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne natomiast, to także tutaj stosunek pracy i umowa zlecenie są obowiązkowymi tytułami ubezpieczenia. Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ stanowi, iż do ubezpieczenia zdrowotnego osób objętych ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zasad, trybu i terminu zgłaszania do ubezpieczenia społecznego lub do ubezpieczenia społecznego rolników. Dlatego też należy przyjąć, iż pracownik jest ubezpieczony w NFZ obowiązkowo z tytułu stosunku pracy, natomiast z tytułu umowy zlecenia może być ubezpieczony na swój wniosek. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, jest miesięczna i niepodzielna. Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników i osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych pracowników stanowi przychód, w następująćym rozumieniu: przychód - przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY