Uprawnienia straży miejskiej - parkowanie

Pytanie:

Kolega źle zaparkował. Straż miejska włożyła za szybę wezwanie do stawiennictwa w celu złożenia wyjaśnień z art. 54 § 6 kpw. W wezwaniu znajduje się pouczenie, że w przypadku niestawiennictwa sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie obwinionego (art. 53 kpw). Czy straż nie może w takim przypadku od razu wystawić mandatu? W jakim celu prowadzi się całe "postępowanie"? Czy w razie niestawiennictwa oprócz ewentualnej sankcji z art. 53 kpw sąd może nałożyć grzywnę (mimo braku pouczenia w tym zakresie)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W grę pewnie wchodzi wykroczenie z art. 92 lub 97 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2003 r. Nr 208, poz. 2026 ze zm.) strażnicy mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 88, art. 90, art. 91, art. 92 § 1, art. 94, art. 95, art. 96 § 1 pkt 2 oraz art. 97 Kodeksu wykroczeń - w zakresie upoważnienia do kontroli ruchu drogowego uzyskanego lub utrzymanego w mocy na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 14, poz. 144 i Nr 26, poz. 230) - to rozporządzenie z kolei stanowi, że strażnicy straży gminnych (miejskich) są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego w odniesieniu m.in. do zatrzymania lub postoju pojazdów (art. § 17 ust. 1 pkt 2a). Z tego dość zawiłego wywodu wynika, że strażnicy mogą nakładać mandaty za niewłaściwe parkowanie.

Mogą nie znaczy jednak muszą. Ponadto nawet w postępowaniu mandatowym, gdy straż stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu, może w razie potrzeby przeprowadzić w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniające. Czynności wyjaśniające prowadzi się także przed skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. Przeprowadza się je w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do ukarania sprawcy. Nie jest też wykluczone, iż sprawa skończy się na upomnieniu (art. 41 k.w.).

Przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia przewidują możliwość przymusowego doprowadzenia osoby obwinionej (art. 53, 20 § 3 k.p.w.), ale nie nakładania na nią grzywny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: