Ustalenie adresu dłużnika

Pytanie:

Firma otrzymała nakaz zapłaty dla jej dłużnika. Sąd przysłał pismo zobowiązujące do wskazania aktualnego adresu pozwanego, gdyż korespondencja wysyłana na adres dłużnika znany firmie, wraca z adnotacją, że adresat wyprowadził się, pod rygorem zawieszenia postępowania w sprawie. Co można w tej sytuacji zrobić? Czy można zwrócić się do sądu, aby to sąd pomógł w ustaleniu adresu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W tej sytuacji mogą zwrócić się Państwo do:
- urzędu miasta/urzędu miejskiego/urzędu gminy, w której Państwa dłużnik najprawdopodobniej zamieszkuje z wnioskiem o udostępnienie danych ze zbioru ewidencji ludności, bądź
- Centralnego Biura Adresowego przy MSWiA z wnioskiem o udostępnienie danych ze zbioru PESEL.

Oba wnioski należy składać na urzędowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia  z 18 listopada 2002r w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 201, poz.1702).
We wniosku należy podać:
- znane informacje o osobie, której wniosek dotyczy, np. numer PESEL, poprzedni adres zameldowania;
- zakres żądanych informacji, w tym przypadku będzie nią aktualny adres zameldowania;
- uzasadnienie żądania, w Państwa sytuacji będzie nim fakt wezwania przez sąd do wskazania adresu pozwanego;
- do wniosku należy dołączyć odpis wezwania sądu oraz dowód uiszczenia opłaty od wniosku.

Każdy z wniosków podlega również takiej samej opłacie, która obecnie wynosi 4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników. Z tą różnicą, że w pierwszym przypadku opłatę uiszcza się na konto urzędu jednostki samorządu terytorialnego, w drugim na konto Biura.

Na informację z Centralnego Biura Adresowego oczekuje się od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy, niemniej Biuro dostarcza informacji z terenu całego kraju, a urząd tylko informacji z prowadzonej w nim ewidencji gminnej, bądź miejskiej. Na odpowiedź z urzędu czeka się od kilku dni do kilku tygodni.

Z uwagi na powyższe, może zdarzyć się, iż informacja o danych dotyczących pozwanego nie dotrze do Państwa przed upływem terminu zakreślonego przez sąd. Celem zabezpieczenia się przed taką sytuacją należy w ostatnim dniu terminu wysłać do sądu pismo z prośbą o przedłużenie zakreślonego terminu z uwagi na dalsze oczekiwanie na odpowiedź. Do wniosku należy dołączyć odpisy wysłanych wniosków wraz z potwierdzeniami ich nadania.

Sąd nie jest natomiast właściwym organem do udzielania informacji o miejscu zamieszkania dłużnika.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 16.3.2017

  Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu

  Wskazanie adresu zamieszkania pozwanego jest niezbędnym elementem pozwu. Jednakże przecież nie zawsze mamy możliwość wskazania tego adresu, z uwagi na okoliczność, iż go nie znamy i nie mamy możliwości (...)

 • 15.7.2016

  Przedawnienie roszczeń a wpis do BIG

  Instytucja przedawnienia została uregulowana w art. 117 Kodeksu cywilnego, gdzie ustawodawca wprost wskazuje, iż po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić (...)

 • 5.11.2015

  Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika

  Wierzyciel jest dysponentem postępowania egzekucyjnego. W związku z czym, co do zasady, wszczyna on to postępowanie, składając wniosek egzekucyjny, w którym wskazuje dłużnika, jego majątek (...)

 • 30.11.2004

  Jakie składniki majątku upadłego wchodzą w skład masy upadłości?

  Masa upadłości to najprościej mówiąc majątek dłużnika, z którego jego wierzyciele będą zaspokojeni. Ponieważ dłużnik częstokroć dysponuje majątkiem, którego nie wszystkie elementy są (...)