e-prawnik.pl Porady prawne

Ustalenie adresu dłużnika

Pytanie:

Firma otrzymała nakaz zapłaty dla jej dłużnika. Sąd przysłał pismo zobowiązujące do wskazania aktualnego adresu pozwanego, gdyż korespondencja wysyłana na adres dłużnika znany firmie, wraca z adnotacją, że adresat wyprowadził się, pod rygorem zawieszenia postępowania w sprawie. Co można w tej sytuacji zrobić? Czy można zwrócić się do sądu, aby to sąd pomógł w ustaleniu adresu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ustalenie adresu dłużnika

23.8.2007

W tej sytuacji mogą zwrócić się Państwo do:
- urzędu miasta/urzędu miejskiego/urzędu gminy, w której Państwa dłużnik najprawdopodobniej zamieszkuje z wnioskiem o udostępnienie danych ze zbioru ewidencji ludności, bądź
- Centralnego Biura Adresowego przy MSWiA z wnioskiem o udostępnienie danych ze zbioru PESEL.

Oba wnioski należy składać na urzędowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia  z 18 listopada 2002r w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 201, poz.1702).
We wniosku należy podać:
- znane informacje o osobie, której wniosek dotyczy, np. numer PESEL, poprzedni adres zameldowania;
- zakres żądanych informacji, w tym przypadku będzie nią aktualny adres zameldowania;
- uzasadnienie żądania, w Państwa sytuacji będzie nim fakt wezwania przez sąd do wskazania adresu pozwanego;
- do wniosku należy dołączyć odpis wezwania sądu oraz dowód uiszczenia opłaty od wniosku.

Każdy z wniosków podlega również takiej samej opłacie, która obecnie wynosi 4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników. Z tą różnicą, że w pierwszym przypadku opłatę uiszcza się na konto urzędu jednostki samorządu terytorialnego, w drugim na konto Biura.

Na informację z Centralnego Biura Adresowego oczekuje się od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy, niemniej Biuro dostarcza informacji z terenu całego kraju, a urząd tylko informacji z prowadzonej w nim ewidencji gminnej, bądź miejskiej. Na odpowiedź z urzędu czeka się od kilku dni do kilku tygodni.

Z uwagi na powyższe, może zdarzyć się, iż informacja o danych dotyczących pozwanego nie dotrze do Państwa przed upływem terminu zakreślonego przez sąd. Celem zabezpieczenia się przed taką sytuacją należy w ostatnim dniu terminu wysłać do sądu pismo z prośbą o przedłużenie zakreślonego terminu z uwagi na dalsze oczekiwanie na odpowiedź. Do wniosku należy dołączyć odpisy wysłanych wniosków wraz z potwierdzeniami ich nadania.

Sąd nie jest natomiast właściwym organem do udzielania informacji o miejscu zamieszkania dłużnika.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ