Usunięcie obumarłego drzewa na opał

Pytanie:

Czy mogę wycinać bez specjalnych zezwoleń drzewa z własnej obecnie, a wcześniej zaniedbanej działki (rolnej)? Drzewa uschnięte lub żywe, ale stanowiące w określonych okolicznościach chwast, mające tylko i wyłącznie wartość jako opał, np. olcha, jarząb. Czy wymaganie zezwolenia na ścinkę drzew dotyczy wszystkich drzew jak leci (poza starymi owocowymi) nawet o znikomej wartości? Jeśli tak, to co w sytuacji gdy wartość zezwoleń wielokrotnie przewyższa chore i bezwartościowe drzewa? Czy ew. możliwe jest bez jakichkolwiek zezwoleń prowadzenie własnej mini plantacji w celu zaopatrywania się we własny opał?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie przyrody, usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Wydanie zezwolenia, o którym mowa powyżej, może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wymaga uzyskania zgody odpowiednio dyrektora parku narodowego albo organu uznającego obszar za rezerwat przyrody.

Zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów nie są wymagane, gdy dotyczą drzew:

 1. w lasach; 

 2. owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową; 

 3. na plantacjach drzew i krzewów; 

 4. których wiek nie przekracza 5 lat; 

 5. usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych; 

 6. usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału; 

 7. które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; 

 8. stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu. 

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:  

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości; 

 • tytuł prawny władania nieruchomością; 

 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu; 

 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm; 

 • przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew; 

 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu; 

 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Należy jednak zaznaczyć, iż na podstawie art. 86 ust. 1 w/w ustawy, nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:

 1. na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie; 

 2. na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

 3. jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; 

 4. które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych; 

 5. które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi; 

 6. w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych; 

 7. które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane; 

 8. z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów; 

 9. które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości; 

 10. topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków; 

 11. jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 

 12. z grobli stawów rybnych; 

 13. jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń. 

Jak więc wynika z w/w przepisów usunięcie chorego/obumarłego drzewa (np. uschniętego), jeżeli są spełnione wyżej wskazane przesłanki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia, jednakże opłata od takiego zezwolenia nie będzie pobierana, ale tylko w przypadku gdy drzewo obumarło z przyczyn niezależnych o posiadacza nieruchomości.

Jak już wskazano powyżej, zezwolenie na wycięcie drzewa nie będzie potrzebne jeżeli będzie usuwane drzewo z plantacji. W związku z tym, istnieje możliwość założenia plantacji odpowiednich gatunków drzew, będą ścinane na opał.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 30.5.2017

  Trudniej wyciąć drzewo...

  Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody wprowadza przepisy, które będą dawały możliwość weryfikacji, czy wycinka drzew oraz krzewów była przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością (...)

 • 2.1.2018

  Usuwanie drzew i krzewów z terenów zabytków

  Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ma uporządkować regulacje dotyczące usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości (...)

 • 7.5.2018

  Zmiany w Kodeksie wykroczeń

  Nowelizacja dotyczy zmiany dwóch przepisów Kodeksu wykroczeń, które w obecnym brzmieniu nie spełniają zasady prawidłowej legislacji wskazanej w art. 2 Konstytucji RP. Ustawa (...)

 • 6.5.2017

  Łatwiej wyciąć drzewa i krzewy

  Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie sławetna ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Wprowadziła ona m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących (...)

 • 7.1.2014

  Sprzedaż samochodu firmowego

  Ze względu na usunięcie z ustawy o podatku od towarów i usług definicji \"towarów używanych\" zmieniły się zasady dotyczące opodatkowania podatkiem VAT m.in. przy sprzedaży samochodów (...)