e-prawnik.pl Porady prawne

Usunięcie wpisu z Krajowego Rejestru Dłużników

Pytanie:

Jak doprowadzić do usunięcia wpisu w Krajowym Rejestrze Dłużników?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Usunięcie wpisu z Krajowego Rejestru Dłużników

8.12.2011

Jeśli chodzi o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, to rejestr dłużników niewypłacalnych jest jednym z rejestrów wchodzących w jego skład. Rejestr prowadzą w systemie informatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze), obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część. Rejestr jest jawny. Do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisuje się z urzędu:

- w sprawach związanych z upadłością, - dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku,

- osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej,

- określonych dłużników alimentacyjnych.

Na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej wpisuje się do rejestru dłużników niewypłacalnych dłużnika, który w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacił należności stwierdzonej tytułem wykonawczym. Sąd rejestrowy z urzędu wykreśla wpisy z rejestru dłużników niewypłacalnych w razie uchylenia lub zmiany postanowienia, na którego podstawie wpisy były dokonane. Sąd rejestrowy z urzędu dokonuje wykreślenia wpisów, gdy uchylono orzeczenie o ogłoszeniu upadłości, albo na wniosek osoby wpisanej do rejestru dłużników niewypłacalnych, gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności. Wpisy dokonane w rejestrze dłużników niewypłacalnych podlegają wykreśleniu z urzędu po upływie 10 lat od dokonania wpisu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ