Uzupełnienie apelacji

Pytanie:

Jak powinno wyglądać uzupełnienie apelacji? Jakie przepisy wskazują na to, że uzupełnienie apelacji jest dopuszczalne (chodzi mi o wymienienie art. przy podawaniu podstawy prawnej)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeśli apelacja zarówno w postępowaniu karnym jak i cywilnym ma braki formalne przewodniczący wzywa do jej uzupełnienia. W procesie cywilnym stanowi o tym art. 130 kodeksu postępowania cywilnego. W procedurze zaś karnej art. 120 kodeksu postępowania karnego. W obu przypadkach nie trzeba podawać podstawy prawnej uzupełnienia apelacji, gdyż właśnie przewodniczący o to wzywa. W razie nieuzupełnienia braku w terminie, pismo uznaje się za bezskuteczne, o czym należy pouczyć przy doręczeniu wezwania.

Jeśli apelacja odpowiada wymogom formalnym, to w procedurze karnej termin do jej wniesienia wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem. Apelacja wniesiona przed upływem terminu złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wywołuje skutki jak złożenie wniosku o uzasadnienie i podlega rozpoznaniu; przy czym apelację taką można uzupełnić w terminie 14 dni. Stanowi o tym art. 445 kodeksu postępowania karnego. W zasadzie należy stwierdzić, że dopóki nie upłynął czas na wniesienia apelacji może być ona modyfikowana.

Apelację w procedurze cywilnej wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia (7 dni). Do czasu upływu terminu apelacja może być uzupełniona (art. 369 kpc). Sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY