Uzyskiwanie informacji o koncie bankowym dłużnika

Pytanie:

Moje pytanie dotyczy egzekucji komorniczej z konta bankowego. W jaki sposób komornik ma prawo uzyskać informacje o banku, w którym dłużnik posiada konto (o ile dobrze sprawdziłem to numeru konta nie musi posiadać, by zająć środki). Jak wygląda procedura egzekucji komorniczej w przypadku konta prowadzonego przez bank zagraniczny? Czy jest jakaś różnica między krajami z UE i spoza UE?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 

W egzekucji z rachunków bankowych zawsze dłużnikiem zajętej wierzytelności jest bank. Zajęciu podlega rachunek bankowy w oddziale lub innej jednostce organizacyjnej banku znajdującej się w Polsce. Według art. 889 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego w celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy komornik ogólnej właściwości dłużnika przesyła do oddziału lub innej jednostki organizacyjnej banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika, wynikającej z posiadania rachunku bankowego (w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy) do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności, lecz przekazał bezzwłocznie zajętą kwotę na pokrycie należności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty. Przepis art. 889 par. 1 pkt 1 zdanie 2 stanowi, że zawiadomienie wyżej opisane jest skuteczne także w wypadku niewskazania konkretnego rachunku bankowego (w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy). Ponadto komornik zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, doręczając mu odpis tytułu wykonawczego i odpis zawiadomienia, skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego. Równocześnie komornik przesyła wierzycielowi odpis zawiadomienia przesłanego do banku.

Organ egzekucyjny może zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. Na udzielenie informacji komornikowi pozwala również prawo bankowe, zgodnie z którym, na żądanie komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym bank obowiązany jest udzielić informacji stanowiących tajemnicę bankową.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

dorota

12.4.2012 16:34:47

Re: Uzyskiwanie informacji o koncie bankowym dłużnika

komornik na pdst art 889 par 1 kpc zajął mi konto osobiste na które są dokonywane świadczenia z OPS: zaś. rodzinne, zaś. pielęgnacyjny + zaś rechabilitacyjny oraz alimenty. Bank wszystkie te kwoty czyli ogółem 800 zł mi zajął i przekazał na konto komornika nie zostawiając ani grosza na życie, czy komornik ma takie prawo? co mam robić ?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 5.11.2015

  Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika

  Wierzyciel jest dysponentem postępowania egzekucyjnego. W związku z czym, co do zasady, wszczyna on to postępowanie, składając wniosek egzekucyjny, w którym wskazuje dłużnika, jego majątek (...)

 • 24.1.2019

  Kogo skontroluje Urząd Ochrony Danych Osobowych w 2019 roku?

  Zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa UODO rocznym planem kontroli sektorowych, w 2019 roku UODO zweryfikuje przetwarzanie danych osobowych w takich m.in. obszarach, jak: telemarketing, (...)

 • 2.6.2015

  Zbieranie informacji o dłużniku w toku postępowania egzekucyjnego

  Wygranie procesu przed Sądem i uzyskanie korzystnego dla nas rozstrzygnięcia, okazuje się często dopiero początkiem drogi prowadzącej do odzyskania naszej należności.

 • 15.7.2016

  Przedawnienie roszczeń a wpis do BIG

  Instytucja przedawnienia została uregulowana w art. 117 Kodeksu cywilnego, gdzie ustawodawca wprost wskazuje, iż po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić (...)