e-prawnik.pl Porady prawne

VAT od sprzedaży opon używanych

Pytanie:

Jestem importerem między innymi opon używanych z Niemiec, prowadzę działalność gospodarczą, jestem vatowcem i mam kasę fiskalną. Czy na opony używane jest VAT marża i jak mam rozliczać opony, na które Niemiec wystawi pokwitowanie za całość, nie wyszczególniając sztuk, np. 500 euro, a sztuki nie określone?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: VAT od sprzedaży opon używanych

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Przy tym, wedle art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 (tj. dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki) oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne. Zatem opony używane mogą być uznane za towary używane i mogą podlegać opodatkowaniu VAT na zasadzie marży.

Niestety zgodnie z powyższym przepisem należy ustalić różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Zatem cena nabycia poszczególnych opon również powinna być ustalona przez zbywcę (a nie tylko za całą dostawę). Ustawa o VAT dopuszcza jedynie w przypadku przedmiotów kolekcjonerskich (a nie towarów używanych), iż jeżeli rodzaj poszczególnych przedmiotów kolekcjonerskich lub specyfika ich dostaw czyni skomplikowanym lub niemożliwym określenie marży zgodnie z ust. 4, podatnik może, za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, obliczać marżę jako różnicę pomiędzy łączną wartością dostaw a łączną wartością nabyć określonego rodzaju przedmiotów kolekcjonerskich w okresie rozliczeniowym.

Należy zauważyć, iż dla zastosowania opodatkowania VAT marża istotne jest też od kogo podatnik nabył towary używane. Zgodnie bowiem z art. 120 ust. 10 ustawy o VAT przepisy te dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

  1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;

  2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;

  3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;

  4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;

  5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5 (tj. VAT marża), a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Wydaje się, iż jeśli nabycie nastąpiło od innych podmiotów niż wskazane powyżej lub nie można ustalić podstawy o podatkowania, zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT dostawa tych towarów będzie opodatkowana na zasadach ogólnych.

Potrzebujesz porady prawnej?