Moment dokonania dostawy w WNT

Pytanie:

"W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania towaru albo w momencie wystawienia faktury - w zależności od tego, która data jest wcześniejsza. Jak należy definiować moment otrzymania towaru? Czy jest to data odbioru przesyłki od kuriera, czy też może to być data przyjęcia towaru do magazynu firmy?"

Odpowiedź prawnika: Moment dokonania dostawy w WNT

Zgodnie z art. 20 ust. 5-7 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 6-9. W przypadku gdy przed terminem podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Przepis ten stosuje się odpowiednio do faktur wystawianych przez podatnika podatku od wartości dodanej potwierdzających otrzymanie przez niego od podatnika całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tych towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej.

Jak wskazuje się w literaturze podatkowej (por. T. Michalik, VAT. Komentarz, Warszawa 2007, komentarz do art. 20 ustawy o VAT), ustawa nie precyzuje tego, co należy uważać za moment dokonania dostawy, należy jednak przyjąć, iż jest to moment, w którym na nabywcę przechodzi prawo do rozporządzania rzeczą jak właściciel. Jeżeli więc w dostawie stosowane są warunki ex works (a zatem towar jest stawiany do dyspozycji u sprzedawcy - z tą chwilą ryzyko, koszty transportu i ubezpieczenia przechodzą na nabywcę) - odebranie tego towaru przez nabywcę lub przez osobę działającą w imieniu i na rachunek nabywcy oznacza dokonanie dostawy. Jednakże jeżeli towar dostarczany jest na warunkach, zgodnie z którymi dostawca ma obowiązek dostarczenia go do miejsca określonego przez nabywcę, wówczas dopiero dostarczenie tego towaru we wskazane miejsce będzie równoznaczne z dokonaniem dostawy.

Stąd jeśli strony umówią się, iż nabywca (lub jego kurier) odbiera towar od sprzedawcy, to dostawa jest uznana z momentem odbioru towaru przez nabywcę, jeśli natomiast strony umówią się, iż to sprzedawca (lub jego kurier) dostarczy towar nabywcy, to dostawa jest dokonana z momentem wydania towaru przez sprzedawcę (lub jego kuriera) nabywcy. Wewnętrzne procedury nabywcy - takie jak np. przyjęcie na magazyn - nie mają znaczenia.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika