Wezwanie świadka a brak zarządzenia w protokole

Pytanie:

W pozwie powołałem świadka na poparcie swoich twierdzeń. Sąd po przeprowadzeniu pierwszego posiedzenia, wyznaczył nowy termin i zarządził wezwanie świadka. Świadek nie otrzymał wezwania, a sekretariat sądu twierdzi, że nic nie było wysyłane, bo w bazie danych przy sprawie w ogóle nie figurują świadkowie. Nie wiem, czy jest to błąd sądu czy sąd zmienił zdanie i postanowił nie wzywać świadków. Czy w takiej sytuacji świadek powinien stawić się na rozprawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że sąd na posiedzeniu jawnym zarządził m.in. wezwanie świadka. Zgodnie z art. 157 § 1 kpc w zw. z art. 158 kpc, z przebiegu posiedzenia jawnego protokolant pod kierunkiem przewodniczącego spisuje protokół, który powinien zawierać:

  1. oznaczenie sądu, miejsca i daty posiedzenia, nazwiska sędziów, protokolanta, prokuratora, stron, interwenientów, jak również obecnych na posiedzeniu przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz oznaczenie sprawy tudzież wzmiankę co do jawności;

  2. przebieg posiedzenia, w szczególności wnioski i twierdzenia stron, wyniki postępowania dowodowego, wymienienie zarządzeń i orzeczeń wydanych na posiedzeniu oraz stwierdzenie, czy zostały ogłoszone; jeżeli sporządzenie odrębnej sentencji orzeczenia nie jest wymagane, wystarcza zamieszczenie w protokole treści samego rozstrzygnięcia; zamiast podania wniosków i twierdzeń można w protokole powołać się na pisma przygotowawcze;

  3. czynności stron wpływające na rozstrzygnięcie sądu (ugoda, zrzeczenie się roszczenia, uznanie powództwa, cofnięcie, zmiana, rozszerzenie lub ograniczenie żądania pozwu).

Jak więc wynika z powyższego, zarządzenie sądu powinno być odnotowane w protokole i na tej podstawie, powinno zostać doręczone świadkowi wezwanie na rozprawę. Z opisu sytuacji wynika, że w protokole z poprzedniej rozprawy brak jest wezwania świadka na następną rozprawę, a w związku z tym może Pan na podstawie art. 160 kpc, żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, nie później jednak jak na następnym posiedzeniu, a jeśli idzie o protokół rozprawy, po której zamknięciu nastąpiło wydanie wyroku - dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie. Od zarządzenia przewodniczącego strony mogą odwołać się do sądu w terminie tygodniowym od doręczenia im zarządzenia.

Uzupełnienie stanowi wprowadzenie do protokołu niezbędnej, a pominiętej treści, odpowiadającej –według wniosku strony- przebiegowi posiedzenia. Na postanowienie sądu , którego przedmiotem jest sprostowanie lub odmowa sprostowania protokołu, nie służy zażalenie.

Możliwe, że sąd nie uwzględnił dowodu z przesłuchania świadka wnioskowanego w pozwie, bo okoliczności te zostały wyjaśnione za pomocą innych dowodów i to wyjaśnione zgodnie z twierdzeniami wnioskodawcy. Zgodnie, bowiem, z art. 240 § 1 kpc sąd nie jest związany swym postanowieniem dowodowym i może je stosownie do okoliczności uchylić lub zmienić nawet na posiedzeniu niejawnym.

Świadek powinien stawić się do sądu na wezwanie, w którym to, sąd wymieni imię, nazwisko i zamieszkanie wezwanego, miejsce i czas przesłuchania, nazwiska stron i przedmiot sprawy oraz zwięzłą osnowę przepisów o karach za pogwałcenie obowiązków świadka, a ponadto o zwrocie wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, oraz o wynagrodzeniu za utratę zarobku (art. 262 kpc). W przedstawionym stanie faktycznym świadek nie otrzymał wezwania z sądu, stąd nie ma obowiązku stawiennictwa na kolejnej rozprawie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: