Właściwość specjalnych urzędów skarbowych

Pytanie:

Pytanie dotyczy spółki z o.o., zarejestrowanej w Polsce, której właścicielem w 100% jest spółka akcyjna, również zarejestrowana w Polsce i posiadająca zarząd złożony z obywateli Polski, której jednakże większościowym udziałowcem jest firma zarejestrowana w USA. Czy taka spółka z o.o. może być uznana za spółkę z kapitałem zagranicznym lub zarządzaną pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu prawa dewizowego i tym samym podlegać pod inny urząd skarbowy, niż wynikający z rejonizacji, na podstawie art. 5 ust. 9b ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych w brzmieniu nadanym przez art. 15 ustawy z dnia 27.06.2006 o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 5 ust. 9a ustawy o urzędach i izbach skarbowych, terytorialny zasięg działania określonego urzędu skarbowego wyłącznie w zakresie m.in. niektórych kategorii podatników może obejmować terytorialny zasięg działania innych urzędów skarbowych.

Na podstawie art. 5 ust. 9b wskazanej wyżej ustawy wyznaczenie terytorialnego zasięgu działania określonego urzędu skarbowego zgodnie z ust. 9a następuje w przepisach określonych wykonawczych i zgodnie z art. 5 ust. 9b pkt 7 lit c ustawy może dotyczyć m.in. osób prawnych, które są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu przepisów prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu.

W celu wyjaśnienia, czy dany podmiot podlega z mocy powyższego przepisu pod właściwość szczególnego urzędu podatkowego, należy sięgnąć do definicji rezydenta i nierezydenta określonych w Prawie dewizowym.

W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa dewizowego rezydentami są m.in. osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów, natomiast nierezydentami są m.in. osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów.

Jak wynika z powyższych przepisów Prawa dewizowego, osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce, a także osoby prawne mające siedzibę w Polsce są rezydentami w rozumieniu Prawa dewizowego.

Jeżeli zatem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terenie Polski jest zarządzana przez osoby fizyczne mające miejsca zamieszkania w Polsce, a jej jedynym wspólnikiem jest spółka akcyjna mająca siedzibę na terytorium Polski (nawet jeżeli jedynym wspólnikiem takiej spółki byłby nierezydent w rozumieniu Prawa dewizowego), to taka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie podlegała pod właściwość specjalnego urzędu skarbowego, o ile oczywiście nie podlega jego właściwości z mocy innych przepisów (np. z tytułu osiągnięcia w ostatnim roku podatkowym przychodu netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego – art. 5 ust. 9b pkt 7 lit a ustawy o urzędach i izbach skarbowych).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY