e-prawnik.pl Porady prawne

Wodomierz główny w budynku

Pytanie:

Czy w budynku wielomieszkaniowym/komunalnym musi być założony wodomierz główny? Gdy go brak, czy można obliczyć jakoś inaczej ogólne zużycie wody?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wodomierz główny w budynku

21.1.2004

W przepisach prawa brak jest wymogu posiadania wodomierza głównego. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. Przeciętne normy zużycia wody określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Wodomierz główny w budynku

Konrad

19.9.2014 9:30:31

Re: Wodomierz główny w budynku

Jednocześnie ta sama ustawa rozdział 1 art 2 pkt 6 wyjaśnia co to jest przyłącze wodociągowe ...."wraz z zaworem za wodomierzem głównym" i pkt 19 wyjaśnia co to jest wodomierz główny- " przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na KAŻDYM przyłączu wodociągowym". ROZPORZ?DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie § 115. 1. Na poł?czeniu wewnętrznej instalacji wodoci?gowej zimnej wody w budynku lub zewnętrznej na terenie działki budowlanej z siecią wodociągową powinien byç zainstalowany zestaw wodomierza głównego, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowychw instalacjach wodoci?gowych oraz wymaga? instalacyjnychdla wodomierzy. 3. W przypadku poł?czenia wewnętrznej instalacji wodoci?gowej zimnej wody w budynku lub zewnętrznejna terenie działki budowlanej z sieci? wodoci?gow? w więcej niż jednym miejscu należy na każdym z tych poł?czeń zainstalowaç zestaw wodomierza głównego i zabezpieczenie, o których mowa w ust. 1 i 2. Uważam więc i zawsze mnie tak uczono, że przyłącze wodociągowe kończy się na zaworze głównym za wodomierzem głównym

Re: Wodomierz główny w budynku

michalina

6.6.2014 9:17:25

Re: Wodomierz główny w budynku

witam mam pytanie dotyczące wodomierza głównego mieszkam w budynku wielolokalowym ale nie mamy wspólnoty wszystkie mieszkania są własnościowe nakazano nam teraz założenie wodomierza głównego. Powiedziano nam że musimy na własny koszt wykopać studzienke i założć wodomierz czy to jest zgodne z prawem

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ