Wstrzymanie wykonania decyzji

Pytanie:

Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję organu I instancji ustalającą wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003 r. Decyzja jest ostateczna i może być zaskarżona do WSA z czego oczywiście skorzystam. Czy przed zaskarżeniem decyzji do WSA mogę złożyć wniosek do WSA o wstrzymanie wykonania decyzji do czasu rozpatrzenia skargi. Czy można taki wniosek złożyć wcześniej czy raczej wraz ze skargą. Czy taki wniosek składa sie bezpośrednio do WSA czy za pośrednictwem Izby Skarbowej? Czy generalnie Sądy są przychylne takim wnioskom czy raczej nie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 239e ordynacji podatkowej decyzja ostateczna podlega wykonaniu, chyba że wstrzymano jej wykonanie. Jak stanowi art. 239f Ordynacji podatkowej organ podatkowy pierwszej instancji wstrzymuje wykonanie decyzji ostatecznej w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego do momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego: 1)  na wniosek - po przyjęciu zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę, o którym mowa w art. 33d § 2 - do wysokości zabezpieczenia i na czas jego trwania lub 2)  z urzędu - po prawomocnym wpisie hipoteki przymusowej lub wpisie zastawu skarbowego korzystających z pierwszeństwa zaspokojenia, które zabezpieczają wykonanie zobowiązania wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę - do wysokości odpowiadającej wartości przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.

Wniosek, o wstrzymanie wykonania decyzji, podlega załatwieniu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni. Niezałatwienie wniosku w tym terminie powoduje wstrzymanie wykonania decyzji do czasu doręczenia postanowienia w sprawie przyjęcia zabezpieczenia, chyba że przyczyny niezałatwienia wniosku w terminie zostały spowodowane przez stronę. W sprawie wstrzymania wykonania decyzji wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.

Wstrzymanie wykonania decyzji jest możliwe również przed sądem administracyjnym. Jak bowiem stanowi art. 61 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w razie wniesienia skargi na decyzję lub postanowienie - organ, który wydał decyzję lub postanowienie, może wstrzymać, z urzędu lub na wniosek skarżącego, ich wykonanie w całości lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania;

Ponadto po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy. Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności upada w razie wydania przez sąd orzeczenia kończącego postępowanie w pierwszej instancji.

Generalnie możliwość wstrzymania wykonania decyzji jest przez Sąd oceniana w kontekście merytorycznych argumentów podatnika i nieodwracalności skutków ewentualnego wykonania decyzji (np. jeśli podatnik będzie musiał sprzedać majątek poniżej jego wartości, żeby wpłacić podatek).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

gini

2.4.2010 14:19:59

Re: Wstrzymanie wykonania decyzji

Jeżeli chodzi o wstrzymanie wykonania decyzji w trybie Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, to wniosku o wstrzymanie nie można wnieść przed wniesieniem skargi. W praktyce wniosek o wstrzymanie składa się razem ze skargą (może być zawarty w treści skargi). Skargę i wniosek składa się do organu, który wydał zaskarżoną decyzją. Jak organ przekaże sprawę do WSA (nie uwzględni ani skargi, ani wniosku) to wnioski o wstrzymanie można składać bezpośrednio do sądu.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 8.8.2007

  Na co należy zwrócić uwagę po otrzymaniu decyzji podatkowej?

  Postępowanie podatkowe kończy się zazwyczaj wydaniem decyzji podatkowej, określającej lub ustalającej prawa i obowiązki podatnika. Często jednak pisma, jakie przesyła nam np. urząd skarbowy, (...)

 • 24.4.2018

  Nowe zasady ustalania taryf dla gazu ziemnego

  Od początku kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Energii dotyczące taryf dla gazu ziemnego, które dostosowuje dotychczasowe zasady kalkulacji taryf do potrzeb rynku oraz regulacji (...)

 • 15.10.2004

  Sądowa kontrola decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa UOKiK

  Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz w sprawach koncentracji przedsiębiorców prowadzone przed (...)