e-prawnik.pl Porady prawne

Wstrzymanie wypłat z Funduszu Alimentacyjnego

Pytanie:

Jaką formę powinien mieć wniosek kierowany do sądu rejonowego wydziału wierzytelności o stanie majątkowym dłużnika? Od kilku lat mam wyrok sądowy określający wysokość alimentów na dziecko. Mąż od chwili naszego rozwodu unika płacenia alimetów. Przez wiele lat wypłacał mi te świadczenia fundusz alimentacyjny. Od zeszłego roku tj. od maja 2002 wstrzymano mi wypłatę świadczenia z uwagi na przekroczony dochód w rodzinie ustalony na podstawie dochodów za rok 2001. Obecnie jestem na urlopie wychowawczym jako samotna matka otrzymuję zasiłek wychowawczy w wysokości 506,00 zł. ZUS odrzucił mój wniosek o ponowne przeliczenie moich dochodów z uwagi na zmianę żródła dochodów oraz na powiększenie się rodziny. Niestety pod uwagę wzięto te same dochody z 2001 r. do ustalenia uprawnień do wypłaty alimentów z funduszu. W tej chwili nie mogę wyegzekwować alimentów od byłego męża, ponieważ nie osiąga żadnych dochodów, ani też nie posiada żadnego majątku, fundusz nie wypłaca mi alimentów gdyż dochody za 2001 r. są zbyt wysokie. Ja pozostaję z zasiłkiem wychowawczym, które są moim jedynym żródłem utrzymania trzech osób. Komornik poradził mi, że w tej sytuacji mogę jedynie wystąpić do sądu o ustalenie stanu majątkowego dłużnika.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wstrzymanie wypłat z Funduszu Alimentacyjnego

Nietsety, wstrzuymanie wypłaty alientów z Funduszu Alimentacyjnego było zasadne. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 7 ustawy o Funduszu Alimentacyjnym, w okresie od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego, uzyskany w roku 2001, nie przekracza 612 zł. Brany jest pod uwagę dochów z 2001r. Jeżeli chodzi o poznanie stanu majątkowego dłużnika, obowiązek taki ciąży na komorniku. To komornik powinien zapoznawać się ze stanem majątkowym dłużnika. Dochodzenie to powinno być przeprowadzane w okresach nie dłuższych niż jeden rok, a bezskuteczność egzekucji nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania egzekucyjnego (art. 1086 kodeksu postępowania cywilnego). Sprawdzanie stanu majątkowego dłużnika następuje więc nie na wniosek strony lecz z urzedu. Może jednak Pani o tym obowiązku komornikowi "przypomnieć". Owo przypomnienie może mieć formę zwykłego pisma procesowego skierowanego do sądu. Każde pismo procesowe powinno zawierać: 1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 2) oznaczenie rodzaju pisma; 3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; 4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 5) wymienienie załączników.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Wstrzymanie wypłat z Funduszu Alimentacyjnego

###

26.10.2010 16:59:39

Re: Wstrzymanie wypłat z Funduszu Alimentacyjnego

Moj syn porzucił szkołę czy mam prawo nadal otrzymywac alimenty z funduszu alimentacyjnego? ma dopiero 16 lat.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ