e-prawnik.pl Porady prawne

Wyłączenie solidarności w konsorcjum

Pytanie:

Firmy postanowiły zawiązać konsorcjum. W umowie konsorcjum wniesiono zapis o solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum za wykonanie umowy przed Zamawiającym. Czy zapis taki jest obowiązkowy w tego typu umowach, czy może zostać zmieniony na odpowiedzialność indywidualną członków konsorcjum, która wynika z realizacji przypadających im zadań w ramach umówionego podziału pracy? Czy przed zamawiającym może odpowiadać wyłącznie lider konsorcjum?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wyłączenie solidarności w konsorcjum

8.5.2009

Kwestie odpowiedzialności członków konsorcjum wobec zamawiającego sa przedmiotem regulacji ustawowej. Zgodnie z art. 141 Prawa zamówień publicznych, wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Powyższe oznacza, że Zamawiający (niezależnie od postanowień umowy konsorcjum) może dochodzić, według własnego wyboru, swoich roszczeń od każdego z członków konsorcjum, od wybranych członków lub też od wszystkich razem.  Umowa konsorcjum nie może zmienić ww. regulacji ustawowej. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 376 kc, jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych. Tak więc kwestia wzajemnych rozliczeń pomiędzy członkami konsorcjum może być w umowie uregulowana w zasadzie dowolnie. Pamiętać należy jednak, że zapis taki będzie miał znaczenie dla wewnętrznych, wzajemnych rozliczeń pomiędzy członkami konsorcjum, nie będzie natomiast wiążący dla Zamawiającego, wobec którego członkowie konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ