Wyłączenie solidarności w konsorcjum

Pytanie:

Firmy postanowiły zawiązać konsorcjum. W umowie konsorcjum wniesiono zapis o solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum za wykonanie umowy przed Zamawiającym. Czy zapis taki jest obowiązkowy w tego typu umowach, czy może zostać zmieniony na odpowiedzialność indywidualną członków konsorcjum, która wynika z realizacji przypadających im zadań w ramach umówionego podziału pracy? Czy przed zamawiającym może odpowiadać wyłącznie lider konsorcjum?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestie odpowiedzialności członków konsorcjum wobec zamawiającego sa przedmiotem regulacji ustawowej. Zgodnie z art. 141 Prawa zamówień publicznych, wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Powyższe oznacza, że Zamawiający (niezależnie od postanowień umowy konsorcjum) może dochodzić, według własnego wyboru, swoich roszczeń od każdego z członków konsorcjum, od wybranych członków lub też od wszystkich razem.  Umowa konsorcjum nie może zmienić ww. regulacji ustawowej. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 376 kc, jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych. Tak więc kwestia wzajemnych rozliczeń pomiędzy członkami konsorcjum może być w umowie uregulowana w zasadzie dowolnie. Pamiętać należy jednak, że zapis taki będzie miał znaczenie dla wewnętrznych, wzajemnych rozliczeń pomiędzy członkami konsorcjum, nie będzie natomiast wiążący dla Zamawiającego, wobec którego członkowie konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.12.2017

  Instytut Solidarności i Męstwa

  Nowa ustawa ma na celu powołanie Instytutu Solidarności i Męstwa oraz określenie jego organizacji i zadań. Instytut ma inicjować, podejmować i wspierać działania upamiętniające i honorujące (...)

 • 2.9.2005

  Co zrobić jeśli sędzia rozpatrujący naszą sprawę jest stronniczy? Podstawy wyłączenia sędziego

  Zawsze może się zdarzyć, iż sędzia, który rozpatruje naszą sprawę, nie jest bezstronny. Jeśli więc dojdziemy do wniosku, że między sędzią a naszym przeciwnikiem procesowym zachodzi (...)

 • 6.4.2018

  Spółdzielnie socjalne mają łatwiej

  Zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych mają na celu m.in. ułatwienie zakładania spółdzielni socjalnych dzięki warunkowemu zmniejszeniu liczby założycieli z pięciu do trzech (...)

 • 28.3.2017

  Zmiany w górnictwie

  Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego wprowadza zmiany niezbędne do uporządkowania majątku przedsiębiorstw górniczych. Spod reżimu ustawy o kształtowaniu ustroju (...)

 • 4.11.2018

  Co nowego w instytutach i społecznej aktywności?

  Niedawno utworzono Instytut naukowo–badawczy Polski Instytut Ekonomiczny, Poza tym zmianie uległy: ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ustawa (...)