Wymagania dla kierowników aptek

Pytanie:

Jakie kwalifikacje musi posiadać kierownik apteki?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z prawem farmaceutycznym kierownikiem apteki może być farmaceuta, który:  

 1. ukończył w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej obejmujące co najmniej sześciomiesięczny staż w aptece i uzyskała tytuł zawodowy magistra; 
 2. ukończył w Rzeczypospolitej Polskiej czteroletnie lub pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej i uzyskała tytuł zawodowy magistra;

- oraz który nie przekroczył 65 roku życia i ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku, gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej. Za zgodą wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wydaną na wniosek zainteresowanego po zasięgnięciu opinii okręgowej izby aptekarskiej prowadzącemu aptekę, który ukończył 65 lat, okres może być przedłużony do 70 roku życia. Do zadań kierownika apteki należy: 

 • organizacja pracy w aptece, polegająca między innymi na przyjmowaniu, wydawaniu, przechowywaniu i identyfikacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych, prawidłowym sporządzaniu leków recepturowych i leków aptecznych oraz udzielaniu informacji o lekach;  
 • nadzór nad praktykami studenckimi oraz praktykami techników farmaceutycznych;  
 • przekazywanie Prezesowi Urzędu informacji o niepożądanym działaniu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego;  
 • przekazywanie organom Inspekcji Farmaceutycznej informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu, że dany produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym;  
 • zakup produktów leczniczych, wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz ich wydawanie; 
 • prowadzenie ewidencji zatrudnionych w aptece;  
 • przekazywanie okręgowym izbom aptekarskim danych niezbędnych do prowadzenia rejestru farmaceutów przewidzianego ustawą o izbach aptekarskich;  
 • wstrzymywanie lub wycofywanie z obrotu i stosowania produktów leczniczych po uzyskaniu decyzji właściwego organu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.3.2008

  Czas pracy aptek

  Przepisy ustawy - Prawo farmaceutyczne zawierają regulację, która w pewnym stopniu kształtuje godziny pracy aptek. Ustawodawca ingeruje jedynie w czas pracy aptek ogólnodostępnych. Natomiast nie (...)

 • 16.4.2017

  Apteka dla aptekarza

  Nowelizacja Prawa farmaceutycznego (tzw. „apteka dla aptekarza”), którą przyjął już Sejm, dotyczy równomiernego rozmieszczenia aptek ogólnodostępnych i równego (...)

 • 29.3.2019

  Bezpieczeństwo statków uprawiających żeglugę

  Odnawianie dokumentów bezpieczeństwa m.in. umożliwi armatorom nowelizacja przepisów. Ma na celu podniesienie polskich standardów bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej (...)

 • 20.3.2008

  Udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

  Zezwolenie to decyzja administracyjna dopuszczająca przedsiębiorcę do wykonywania działalności gospodarczej w sytuacji, gdy przepis prawa tego wymaga. Decyzję taką wydaje właściwy organ administracyjny. (...)

 • 27.11.2003

  Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego obrót produktami leczniczymi w zakresie dostosowania się do nowych przepisów

  Obecnie obowiązujące przepisy prawa farmaceutycznego zawierają szereg unormowań, które istotnie różnią się od dotychczasowych rozwiązań prawnych. Dotyczą one nie tylko przedsiębiorców prowadzących (...)