Wypłata nagrody jubileuszowej

Pytanie:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest zakładem budżetowym Gminy . Zatrudniony w nim pracownik korzystał z zasiłku chorobowego. Po jego wyczerpaniu nie uzyskał świadczenia rehabilitacyjnego i rozwiązano z nim umowę o pracę w trybie art. 53 k.p. w dniu 12.03.2010r. Już po zwolnieniu były pracownik uzyskał prawo do renty. W decyzji zaznaczono, iż prawo to przyznano od 12.03.2010 r. W dniu 03.10. 2010 r. pracownik nabyłby prawo do nagrody jubileuszowej. Obecnie do zakładu pracy zgłosiła się wdowa po zmarłym w sierpniu 2010 r. pracowniku i przedłożyła decyzję rentową ZUS i akt zgonu. W ocenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wdowie, biorąc pod uwagę treść art. 63? § 2 k.p. oraz dzieciom, należeć się będzie nagroda jubileuszowa po zmarłym pracowniku. Przepis § 8 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów Z 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50, poz. 398) określa, iż w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę pracownikowi, któremu brakuje mniej niż 12 miesięcy do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. Biorąc pod uwagę, iż zmarły pracownik przeszedł na rentę bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy ( decyzja ZUS przyznająca prawo do renty z mocą wsteczną od 12.03.2010 r., tj. dnia rozwiązania stosunku pracy) Zakład Wodociągów i Kanalizacji uważa, iż na mocy kodeksu pracy art. 63? § 1 i 2 k.p. wdowie i dzieciom należy wypłacić nagrodę jubileuszową po zmarłym pracowniku. Czy stanowisko Zakładu w opisanym powyżej przypadku jest zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z punktu widzenia art. 63 z ind. 1 par. 2 Kodeksu pracy, k.p., warunkiem podstawowym przejścia praw majątkowych ze stosunku pracy na wymienione w tym przepisie osoby jest nabycie prawa do tych świadczeń przez pracownika najpóźniej w dacie śmierci. Zgodnie z par. 8 ust. 1 powołanego rozporządzenia pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe. Z kolei powołany przez Państwo ust. 8 tego paragrafu stanowi, że w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi samorządowemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. Niewątpliwie treść obu przytoczonych przepisów należy uzupełnić o ust. 5 par. 8 przedmiotowego rozporządzenia, na mocy którego nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody. Zasadą jest, że prawo do nagrody jubileuszowej nabywa pracownik, który w czasie zatrudnienia spełni przesłankę posiadania odpowiedniego stażu pracy. Jeżeli stosunek pracy zostanie rozwiązany przed ukończeniem właściwego stażu pracy to pracownik nie nabywa prawa do nagrody jubileuszowej (por. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2004 r. I PK 114/2004). W naszej ocenie wyjątek od powyższej zasady wprowadza właśnie powołany ust. 8 par. 8. na mocy tej regulacji pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej wcześniej, a więc z dniem rozwiązania stosunku pracy. Przeciwna interpretacja prowadziłaby do absurdalnego wniosku, że pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w wyniku przejścia na rentę należy wypłacić nagrodę, ale samo nabycie prawa do niej ma miejsce zgodnie z par 8 ust. 1 rozporządzenia.

Rozstrzygnięcia wymaga również zagadnienie, czy w danym przypadku miało miejsce rozwiązanie stosunku pracy ze względu przejście na rentę. W kwestii tej należy posiłkować się 92 z ind. 1 k.p. odnośnie nabycia prawa do odprawy rentowej. Przyjmuje się, że związek między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę lub rentę jest spełniony zarówno wtedy, gdy pozostaje on w ścisłym związku czasowym, jak i wówczas, gdy jest bardziej odległy, ale zostaje zachowane określone następstwo omawianych zdarzeń w czasie, a więc gdy pracownik przechodzi na emeryturę lub rentę w pewien czas po zakończeniu zatrudnienia, ze względu na pobieranie zasiłku chorobowego przyznanego jeszcze podczas trwania stosunku pracy (por. uchwała Sądu Najwyższego z 2 marca 1994 r., I PZP 4/94. W związku z powyższym należy uznać, że istotnie rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z przejściem na rentę.

Wobec powyższego, w naszej ocenie stanowisko Zakładu znajduje pełne poparcie w obowiązujących przepisach.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Specyfika liczenia terminów w prawie pracy

  Rola tematyki liczenia terminów w przepisach powszechnie obowiązującego jest niewątpliwie ważna i wymaga wiele uwagi. Wiele instytucja prawa cywilnego, karnego czy administracyjnego odwołuje (...)

 • Nagrody przyznane Powstańcom Warszawskim bez podatku

  Minister finansów zarządziła zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród przyznanych przez Radę miasta stołecznego Warszawy żołnierzom Powstania Warszawskiego. (...)

 • Przyrzeczenie publiczne

  Jest to jednostronne oświadczenie woli dłużnika, który w drodze ogłoszenia publicznego przyrzeka nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności. Publiczność ogłoszenia oznacza, iż powinno ono (...)

 • Obniżka zarobków pracowników samorządowych oraz posłów i senatorów

  Rząd zdecydował, że od 1 lipca 2018 r. o 20% obniżone zostaną wynagrodzenia m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców. Z kolei przyjęta (...)

 • Zmiana ustawy o Radzie Ministrów

  Nowelizacja umożliwia prezesowi Rady Ministrów przyznawanie osobom fizycznym w szczególnie uzasadnionych wypadkach (wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony (...)

NA SKÓTY