e-prawnik.pl Porady prawne

Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

Pytanie:

Czy dostawca ciepła może przed zbliżającym się sezonem grzewczym wypowiedzieć umowę na dostawę ciepła do lokali biurowych? Zawarta pomiędzy stronami umowa na czas określony na dostawę ciepła przewiduje możliwość jej rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny. Nadmieniam, że wszystkie dotychczasowe opłaty z tego tytułu były regulowane systematycznie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

8.10.2004

Dostarczanie ciepła odbywa się na podstawie umowy sprzedaży lub umowy przesyłowej. Przepisy prawa energetycznego określają postanowienia, jakie powinny te umowy zawierać. Są to kwestie dotyczące ilości dostarczanego ciepła, standardów jakościowych, ciągłości dostarczania (w umowie sprzedaży podziału na okresy umowne), sposobu ustalania opłat (cen), odpowiedzialności stron za nieprzestrzeganie warunków umowy.

Umowa powinna także ustalać czas obowiązywania umowy (określony lub nieokreślony) oraz warunki jej rozwiązania. Możliwość i warunki wypowiedzenia umowy zależą więc od jej postanowień. Nie ma znaczenia fakt, że rozpoczęto sezon grzewczy. Jeżeli strony podpisały umowę, zgodnie z którą jej rozwiązanie może nastąpić z zachowaniem 3-miesięcznego terminu i bez podania przyczyn, każda ze stron ma prawo skorzystać z tego zastrzeżenia.

Należy jednak pamiętać, że jednostka dostarczająca energię cieplną ma obowiązek (nałożony przez wspomnianą ustawę) zawierania umów o dostawę ciepła, na zasadzie równego traktowania, jeżeli odbiorca spełnia odpowiednie warunki. Sprawy z zakresu energetyki rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. W sprawach odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki właściwy jest sąd ochrony konkurencji i konsumentów (sąd okręgowy w Warszawie)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

Celina

27.10.2009 8:59:27

Re: Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

Wykonawca zrobił kotłownię w bloku wspólnoty za własne pieniądze. Czyli jest właścicielem kotłowni. Wspólnota podpisała umowę na dostarczanie ciepła na 5 lat z właścicielem kotłowni. Wspólnota w ratach spłaca budowę kotłowni. Teraz chciałaby spłacić jednorazowo ale właściciel kotłowni nie wyraża zgody.Umowa zawarta pomiędzy właścicielem kotłowni a wspólnotą jest na czas określony bez klauzuli o wcześniejszym wypowiedzeniu. Czy istnieje możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy i spłaty właściciela, żeby kotłownia stała sie wlasnością wspólnoty i żeby wspólnota nie płaciła bardzo wysokich cen za ciepło.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ