e-prawnik.pl Porady prawne

Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy

Pytanie:

Zostało złożone zażalenie w trybie art. 37 § 1 k.p.a. do organu naczelnego na bezczynność organu wojewódzkiego. Organ naczelny po upływie miesiąca po otrzymaniu akt sprawy z organu skarżonego na podstawie art. 36 wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy. Nie podał przyczyn zwłoki. Czy takie działanie organu naczelnego jest zgodne z prawem? Czy organ naczelny może być również bezczynny w zakresie rozpatrywanej sprawy na bezczynność organu sobie podległemu, a zatem czy może w trybie art. 36 wyznaczać nowy, dodatkowy termin załatwiania sprawy? Przecież to, czy organ wojewódzki jest w zwłoce, organ naczelny może ocenić na podstawie akt sprawy przekazanych przez skarżony organ wojewódzki. Nie jest w tej sprawie potrzebne żadne dodatkowe postępowanie wyjaśniające bądź dowodowe. Tak postępując organy mogą ciągnąć sprawę w nieskończoność. Wszak na zawiadomienie wydane w trybie art. 36 k.p.a. przez organ naczelny nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy

9.12.2004

Rozpatrzenie zażalenia na bezczynność organu administracyjnego jest również "załatwianiem sprawy" w rozumieniu art. 35 k.p.a., stąd nie jest wykluczone zastosowanie tu art. 36 k.p.a., z którego wynika możliwość wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy (konieczne jest jednak podanie przyczyny tego niezałatwienia). Organ wyższego stopnia jest bowiem obowiązany nie tylko zbadać, czy nastąpiło przekroczenie terminu z art. 35 lub 36 k.p.a., ale również, czy to przekroczenie nastąpiło z winy organu (zgodnie z art. 35 par. 5 k.p.a., do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu). Warto również dokładnie sprawdzić, czy wyznaczony przez organ wyższego stopnia termin nie jest terminem z art. 37 par. 2 k.p.a., który przewiduje, że organ, uznając zażalenie na bezczynność organu za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ