Zabezpieczenie przyszłych roszczeń po egzekucji

Pytanie:

Czy w sprawie egzekucji alimentów, w momencie gdy dochodzi do licytacji nieruchomości dłużnika można ustanowić formę depozytu na poczet przyszłych alimentów i w jaki sposób, w jakim wydziale czy rodzinnym czy cywilnym? Toczy się postępowanie egzekucyjne z zajęciem nieruchomości i wyznaczeniem terminu licytacji i czy z kwoty uzyskanej z licytacji można wyodrębnić kwotę, która zostałaby złożona do depozytu na poczet przyszłych roszczeń alimentacyjnych. Alimenty zasądzone są od 12 lat i w tej chwili nie są płacone.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje możliwość dokonania zabezpieczenia roszczeń. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje przez zarządzenie: 1) zajęcia ruchomości, wynagrodzenia za pracę albo wierzytelności lub innego prawa; 2) obciążenia nieruchomości dłużnika hipoteką przymusową lub zastawem wpisanym do rejestru okrętowego; 3) zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej albo której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu. Sposoby zabezpieczenia wskazane powyżej są jedynymi możliwymi, nie można stosować inne niż te. W przypadku nieruchomośći, wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika (hipoteka przymusowa). Hipotekę przymusową można uzyskać także na podstawie tymczasowego zarządzenia sądu, przy czym jest ona wtedy hipoteką kaucyjną, tj. zabezpieczającą wierzytelności o nie ustalonej wysokości do oznaczonej sumy najwyższej W sprawach o alimenty zabezpieczenie może nastąpić także z urzędu i może polegać na zobowiązaniu dłużnika do uiszczenia wierzycielowi w powtarzających się terminach pewnej sumy pieniężnej. W sprawach tych nie wymaga się uprawdopodobnienia, że brak zabezpieczenia pozbawiłby wierzyciela zaspokojenia. Tak więc z treści powyższych przepisów wynika, iż zabezpieczenie w formie złożenia do depozytu jakiejś kwoty pieniężnej raczej nie może mieć zastosowania. Sposób zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych polega na zobowiązaniu dłużnika do uiszczenia wierzycielowi w powtarzających się terminach pewnej sumy pieniężnej. Poza tym mogą być stosowane - obok lub zamiast - sposoby zabezpieczenia określone już powyżej, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że w danej sprawie bardziej odpowiedni jest jeden lub dwa albo wszystkie łącznie wymienione w tym przepisie. O zabezpieczenie roszczenia należy zwrócić się do sądu, przed którym dochodzi się roszczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zabezpieczenie roszczeń wynikających z zastawu rejestrowego

  Zgodnie z ogólnymi zasadami, wierzyciel może żądać ustanowienia zabezpieczenia dochodzonego przez siebie roszczenia. Podobnie w przypadku zastawu rejestrowego, pomimo zabezpieczenia wierzytelności (...)

 • Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • Jak można zabezpieczyć swoje należności przed uzyskaniem wyroku?

  Wyczerpujące przeprowadzenie postępowania sądowego, w tym dokładne wyjaśnienie całej sprawy, trwa często znaczny okres czasu. Tym samym uzyskanie pozytywnego dla Nas rozstrzygnięcia może być (...)

 • Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

NA SKÓTY