Zakaz opuszczania kraju przez podejrzanego

Pytanie:

Toczy sie postępowanie przygotowawcze w sprawie o przemoc w rodzinie. Sprawca niniejszej był już przesłuchiwany jako podejrzany. Czy osoba taka może swobodnie wyjechać z kraju?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 75 kpk, oskarżony (a także podejrzany), który pozostaje na wolności, jest obowiązany stawić się na każde wezwanie w toku postępowania karnego oraz zawiadamiać organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie miejsca swego zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż 7 dni, o czym należy oskarżonego uprzedzić przy pierwszym przesłuchaniu.  Jeżeli strona, nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, pismo wysłane pod tym adresem uważa się za doręczone.

W postępowaniu karym dopuszczalne jest dopuszczalne ograniczenie swobody przemieszczania się podejrzanego. Jednym ze środków zapobiegawczych przewidzianym w kodeksie postępowania karnego jest zakaz opuszczana kraju. Zgodnie z art. 277 § 1 kpk w razie uzasadnionej obawy ucieczki można zastosować w charakterze środka zapobiegawczego zakaz opuszczania kraju przez oskarżonego (na mocy art. 71 § 3 kpk przepis ten znajdzie zastosowanie również do podejrzanego), który może być połączony z zatrzymaniem mu paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy albo z zakazem wydania takiego dokumentu. Środek ten, podobnie jak inne środki zapobiegawcze, można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa; można je stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. Sam fakt wszczęcia przeciwko jakiejś osobie postępowania karnego nie jest równoznaczny z zakazem opuszczenia kraju. Taki środek musi zostać orzeczony przez sąd lub prokuratora postanowieniem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Alicja

31.1.2011 17:19:10

Re: Zakaz opuszczania kraju przez podejrzanego

Witam,mam pytanie ile ma czasu na odpowiedz Prokurator w sprawie dotyczącej zakazu opuszczania kraju?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 15.9.2011

  Tymczasowe aresztowanie - jak się bronić?

  Tymczasowe aresztowanie to jeden ze środków zapobiegawczych, których zastosowanie przewiduje i dopuszcza w pewnych okolicznościach kodeks postępowania karnego. Środki zapobiegawcze to (...)

 • 9.1.2018

  Zakaz przywozu do Unii Europejskiej artykułów pochodzenia zwierzęcego

  Osoby, które wyjeżdżają poza terytorium Unii Europejskiej, muszą pamiętać, że nie wolno przywozić z państw nie będących członkami UE żadnej żywności pochodzenia zwierzęcego, za wyjątkiem (...)

 • 20.4.2017

  Jakie są prawa i obowiązki podejrzanego w postępowaniu karnym?

  Podejrzany to osoba, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której postawiono już zarzut w związku z rozpoczęciem przesłuchania w charakterze podejrzanego. (...)

 • 30.10.2018

  Świąteczne ograniczenia w ruchu

  Jakie ograniczenia w ruchu będą obowiązywały w Dzień Wszystkich Świętych i Narodowe Święto Niepodległości oraz w dni poprzedzające te święta?

 • 11.10.2017

  Koniec patologii przy reprywatyzacji

  Przygotowano pierwszy po 1989 roku kompleksowy projekt ustawy pozwalający definitywnie uregulować kwestie reprywatyzacji dóbr przejętych przez władze komunistyczne po 1944 roku. Nowa (...)