Zakres działań Inspektora Nadzoru Budowlanego

Pytanie:

Czy można złożyć pismo w Nadzorze Budowlanym z wnioskiem o sprawdzenie między innymi odległości własnego budynku od granic działki na etapie stawiania fundamentów, aby uniknąć późniejszych problemów w tym zakresie? Proszę o informację, do którego etapu budowy (najpóźniej) może Nadzór Budowlany zakwestionować zgodność budowy z projektem. Osobiście wolałbym, aby Nadzór Budowlany zakwestionował "ewentualne" rozbieżności na obecnym etapie budowy, niż wówczas kiedy będę miał już wprawiony zamek do własnych drzwi?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W zakresie kwestionowania zgodności budowy z projektem, należy stwierdzić, że może to nastąpić na każdym etapie budowy, a nawet po jej ukończeniu. Uczestnikami procesu budowlanego są inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant i kierownik budowy lub kierownik robót. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów, objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego. Na etapie budowy inwestor nie angażuje INB. Inspektor Nadzoru Budowlanego natomiast może na każdym etapie skontrolować budowę. To projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji oraz żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem. Oczywiście jeśli zachodzą wątpliwości co do prawidłowości i zgodności z projektem powadzonej budowy można wnioskować do INB o przeprowadzenie kontroli. INB jest takim wnioskiem zobligowany i musi wszcząć postępowanie kontrolne. Prawo budowlane stanowi, że właściwy organ przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę. Właściwy organ przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Katastrofa budowlana

  Katastrofa w znaczeniu potocznym języka polskiego to wydarzenie nagłe, tragiczne w skutkach, w którym ktoś ucierpiał lub poniósł śmierć, które spowodowało straty materialne. (...)

 • Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie - wykaz prac remontowych

  W ostatnim czasie nasiliły się kontrole przeprowadzane przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego w całym kraju, a w szczególności w Warszawie. Jest to dobra okazja, ażeby przypomnieć, (...)

 • Projekty dot. branży budowlanej

  1 września rozpoczęły się konsultacje publiczne projektów ustaw regulujących funkcjonowanie administracji budowlanej oraz zawodów architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty. Chodzi (...)

 • Nakaz rozbiórki a kara grzywny

  Prawo budowlane w art. 48 oraz 49b przewiduje nakazanie przez właściwy organ w drodze decyzji administracyjnej rozbiórki obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego (...)

 • Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego?

  Czy dla kogokolwiek z nas ma znaczenie kto to jest i jakie ma uprawnienia uczestnik procesu budowlanego? Oczywiście, że tak! Przecież to właśnie te podmioty są odpowiedzialne za prawidłowe wykonanie (...)

NA SKÓTY