Zakup usług obcych - księgowanie w PKPiR

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, remontowych, opodatkowanych na zasadach ogólnych, prowadząc książkę przychodów i rozchodów. W miesiącu 02.2007 r. wykonywałem remont polegający na przywróceniu do użyteczności ciąg komunikacyjny, w zakresie naszych usług leżało wykonanie położenia wykładziny podłogowej. W związku z upływem czasu musieliśmy poprosić zewnętrzną firmę o pomoc. Ww. firma wystawiła nam fakturę na montaż wykładziny. Czy zakup tej usługi obcej zaksięgować jako zakup towaru, czy może jako pozostały wydatek?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przedstawionej sprawie należy odnieść się do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 ze zm.)

Zasady dokonywania wpisów w księdze szczegółowo określone są w Objaśnieniach do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia. Zgodnie z pkt 10 objaśnień, „Kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu.” Co należy rozumieć pod wskazanymi pojęciami wyjaśniają przepisy § 3 rozporządzenia. Określenia użyte w rozporządzeniu oznaczają: towary - towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe, braki i odpady oraz materiały przyjęte od zamawiających do przerobu lub obróbki, z tym że:

 • towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej,

 • materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania - puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi,

 • materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości,

 • wyrobami gotowymi są wyroby własnej produkcji, których proces przerobu został całkowicie zakończony, wykonane usługi, prace naukowo-badawcze, prace projektowe, geodezyjno-kartograficzne, zakończone roboty, w tym także budowlane,

 • produkcją niezakończoną jest produkcja w toku oraz półwyroby (półfabrykaty), to jest niegotowe jeszcze produkty własnej produkcji, a także wykonywane roboty, usługi przed ich ukończeniem,

 • brakami są nieodpowiadające wymaganiom technicznym wyroby własnej produkcji, całkowicie wykończone bądź też doprowadzone do określonej fazy produkcji; brakami są również towary handlowe, które na skutek uszkodzenia lub zniszczenia w czasie transportu bądź magazynowania utraciły częściowo swą pierwotną wartość,

 • odpadami są materiały, które na skutek procesów technologicznych lub na skutek zniszczenia albo uszkodzenia utraciły całkowicie swą pierwotną wartość użytkową.

Jak wynika z przedstawionej definicji, żadna z kategorii towarów nie może być zastosowana w odniesieniu do usługi montażu wykładziny. W konsekwencji oznacza to, że usługa, którą na rzecz Pańskiej Firmy wykonała zewnętrzna firma, należy sklasyfikować jako usługi obce. Wydatki tego typu są pozostałym kosztem i podlegają  księgowaniu w kolumnie 14 (kol. 13 nowej wersji księgi), która jest przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10-13 [10-12 nowej wersji księgi]), z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 4.10.2018

  Podatkowa księga przychodów i rozchodów - Kto powinien prowadzić PKPiR?

  Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić (...)

 • 15.4.2018

  Broń dla wojsk obcych

  Nowe przepisy umożliwią wyposażenie żołnierzy obcych wojsk stacjonujących w Polsce w broń i amunicję znajdującą się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.

 • 20.2.2018

  Wyposażymy obce wojska?

  Żołnierze wojsk obcych stacjonujących w Polsce będą mogli zostać wyposażeni w broń i amunicję, jakimi dysponują Siły Zbrojne RP. Chodzi tu przede wszystkim o personel Dowództwa Wielonarodowej (...)

 • 6.6.2013

  Przychody i koszty w walutach obcych oraz różnice kursowe

  Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie w jaki sposób należy rozliczyć przychody wyrażone w walutach obcych w podatku dochodowym. W artykule wskażemy również jak należy rozliczyć koszty (...)

 • 8.8.2007

  Jaki kurs walut przyjąć przy różnicach kursowych?

  Otrzymane przychody i poniesione koszty w walutach obcych przelicza się w zasadzie na złote według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu i dnia poniesienia kosztu ogłaszanych przez Narodowy (...)