Zasiłek przedemerytalny

Pytanie:

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zasiłek przedemerytalny?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą o świadczeniach przedemerytalnych osoba ubiegająca się o zasiłek przedemerytalny musi spełnić łącznie następujące warunki:
1) posiadać status osoby bezrobotnej – również w trakcie składania wniosku o świadczenie
przedemerytalne,
2) w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych osoba taka nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, ewentualnie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
3) zainteresowany złożył wniosek o świadczenie przedemerytalne w okresie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, przy czym termin ten w szczególnie uzasadnionych wypadkach może być przywrócony przez ZUS,
4) w sytuacjach, gdy w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych zainteresowany był zatrudniony w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, lub wykonywał inną pracę zarobkową określoną w ustawie o promocji zatrudnienia, a zatrudnienie to lub praca zakończyły się po upływie 6-miesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych złożył wniosek o świadczenie przedemerytalne w ciągu 14 dni od ustania takiego zatrudnienia1,
5) posiada stosowny „okres karencji" na świadczenie przedemerytalne, przez co należy rozumieć co najmniej 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, przy czym do okresu tego wlicza się niektóre okresy, za które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia zasiłek nie przysługuje,
6) spełnia szczegółowe przesłanki wymienione w ustawie przesłanki:
a) rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
b) zatrudnienie w tym zakładzie przez co najmniej 6 miesięcy,
c) ukończenie co najmniej 55 roku życia,
d) posiadanie okresu uprawniającego do emerytury, wynoszącego co najmniej 30 lat.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

komputerek

8.7.2013 17:28:14

Re: Zasiłek przedemerytalny

Witam, Miałam staż pracy 23 lata 7 m-cy 29 dni, potem 12 lat renty chorobowej i w końcu orzeczenie o zdolności do pracy(zabrakło mi 2 m-cy do wieku 55 lat, aby dostać zasiłek przedemerytalny). Przez 11 m-cy pobierałam zasiłek dla bezrobotnych, aż w końcu dostałam upragnioną pracę ale nie na długo, bo po roku pracodawca z powodu kłopotów finansowych likwiduje moje stanowisko pracy. Obecnie mam 57 lat i znowu idę po zasiłek dla bezrobotnych. Czy tym razem uda mi się otrzymać zasiłek przedemerytalny?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: