Zaskarżenie postanowienia

Pytanie:

Będę składał zażalenie na postanowienie sądu o podziale majątku wspólnego. Do takiego postępowania stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu apelacyjnym. Czy powinienem opłacić zażalenie tak jak opłaca się apelację? Czy powinienem zażądać uzasadnienia postanowienia, zanim złożę zażalenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W pytaniu nie zostało wskazane, na czym ma polegać składane zażalenie, jednakże treść pytania sugeruje, że chodzi o zaskarżenie postanowienia rozstrzygającego co do istoty sprawy. Zatem w odpowiedzi zawarto informacje dotyczące zarówno apelacji jak i i zażalenia.

Zgodnie z art. 518 dotyczącego postępowania nieprocesowego (w takim trybie toczy się sprawa o podział małżeńskiego majątku wspólnego), od postanowień sądu pierwszej instancji orzekających co do istoty sprawy przysługuje apelacja. Na inne postanowienia sądu pierwszej instancji, w wypadkach wskazanych w ustawie, przysługuje zażalenie.

Postanowienia ogłoszone na posiedzeniu jawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlegają one zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia postanowienia. Postanowienia te doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym sąd doręcza z urzędu obu stronom, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Gdy stronie przysługuje środek zaskarżenia, postanowienie należy doręczyć z uzasadnieniem; doręczając postanowienie, należy pouczyć stronę występującą w sprawie bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego o dopuszczalności, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia.

Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia.

Natomiast termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych, opłacie podlegają w szczególności pisma takie jak apelacja i zażalenie.

Zatem, chcąc złożyć zażalenie, można, (ale nie trzeba) wnosić wcześniej o uzasadnienie i doręczenie postanowienia. Działanie takie jest pożądanie, gdyż poznanie rozumowania sądu  pozwoli lepiej sformułować  zażalenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: