e-prawnik.pl Porady prawne

Zastaw a upadłość

Pytanie:

Ktoś chce pożyczyć ode mnie pieniądze i oferuje pod zastaw pojazd. Czy gdyby taka osoba fizyczna lub przedsiębiorca (spółka z o.o.) ogłosiła upadłość to rzecz zastawiona wchodzi do masy upadłości czy jest z niej wyłączona tak jak nieruchomość?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zastaw a upadłość

11.1.2012

Zastaw jest prawem rzeczowym ograniczonym polegającym na zabezpieczeniu wierzytelności poprzez obciążenie rzeczy ruchomej prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne (art. 306 § 1 k.c.).

W przypadku upadłości dłużnika będącego właścicielem rzeczy ruchomej obciążonej prawem zastawu, rzecz ta wejdzie w skład masy upadłości. Z mocy ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 175 poz. 1361) nie wchodzi bowiem do masy upadłości mienie:

  • wyłączone od egzekucji według kodeksu postępowania cywilnego,

  • wynagrodzenie za pracę w części nie podlegającej zajęciu,

  • mienie wyłączone uchwałą zgromadzenia wierzycieli, jeżeli opowiedziała się za nią większość wierzycieli mających łącznie co najmniej dwie trzecie ogólnej sumy uznanych wierzytelności,

  • nieściągalne wierzytelności i niezbywalne ruchomości wyłączone z masy upadłości przez sędziego-komisarza,

  • środki zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczone na pomoc dla pracowników upadłego i ich rodzin,

  • jeżeli syndyk, zarządca, nadzorca sądowy odmówił wstąpienia do postępowania sądowego lub administracyjnego dotyczącego mienia upadłego lub gdy wystąpił z tego postępowania (domniemywa się, iż mienie objęte postępowaniem nie wchodzi do masy upadłości),

  • wierzytelności będące przedmiotem umowy o subpartycypację, o której mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych,

  • mienie uczestnika systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych niezbędne do wykonania obowiązków powstałych przed ogłoszeniem upadłości wynikających z uczestnictwa w systemie,

  • przedmiot zabezpieczenia ustanowionego na rzecz innego uczestnika systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych.

W przypadku zastawu znajdzie natomiast zastosowanie art. 345 p.u.n. stanowiący, że wierzytelności zabezpieczone zastawem, a także wygasające według przepisów ustawy prawa oraz skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości, użytkowaniu wieczystym, spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub statku morskim wpisanym do rejestru okrętowego, podlegają zaspokojeniu z sumy uzyskanej z likwidacji obciążonego przedmiotu, pomniejszonej o koszty likwidacji tego przedmiotu oraz inne koszty postępowania upadłościowego w wysokości nieprzekraczającej dziesiątej części sumy uzyskanej z likwidacji, nie więcej jednak niż o taką część kosztów postępowania upadłościowego, która wynika ze stosunku wartości obciążonego przedmiotu do wartości całej masy upadłości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ