e-prawnik.pl Porady prawne

Zbieranie zużytego sprzętu przez sprzedawcę

Pytanie:

Nasza firma zajmuje się sprzedażą kas fiskalnych i komputerów, czyli urządzeń elektronicznych. Klient przyniósł do nas stare podzespoły komputerowe i stwierdził, że zgodnie z ustawą o recyklingu musimy od niego przyjąć ten sprzęt ponieważ nie można jego wyrzucić na śmietnik. Inna firma o podobnym profilu działalności co my powiedziała, że jeżeli nie zgłosiliśmy do 30.09.2006 działalności do Powiatowego Inspektoratu Ochrony Środowiska to możemy dostać karę nawet w wysokości 5000 zł. Jakie kroki musimy wykonać w związku z ustawą o recyklingu zużytych urządzeń elektronicznych? Czy musimy dokonać zgłoszenia naszej firmy do Powiatowego Inspektoratu Ochrony Środowiska? Czy jesteśmy zobowiązani do przyjęcia od klienta starego sprzętu komputerowego kupionego w innej firmie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zbieranie zużytego sprzętu przez sprzedawcę

19.10.2006

Obowiązki przedsiębiorcy zbierającego zużyty sprzęt elektroniczny reguluje ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zgodnie z art. 37 tejże ustawy przedsiębiorca trudniący sie zbieraniem zużytego sprzętu jest zobowiązany do selektywnego zbierania zużytego sprzętu oraz nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany przekazać zebrany zużyty sprzęt prowadzącemu zakład przetwarzania wpisanemu do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

W myśl przepisów ustawy zbierającym zużyty sprzęt jest również sprzedawca detaliczny lub hurtowy. Zgodnie z art. 41 sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych są obowiązani do:

  • informowania, poprzez uwidocznione jako oddzielny element ceny sprzętu, dokonujących zakupu sprzętu o wysokości kosztów gospodarowania odpadami, obejmujących koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innego niż recykling procesu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu, jeżeli taką informację uzyskali od wprowadzającego sprzęt; 

  • umieszczenia w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu;

  • sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wraz z dołączoną informacją o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania, o potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie oraz masie sprzętu, a także o oznakowaniu i oznakowanego zgodnie przepisami ustawy.

Ponadto sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju np. przyjęcie starego komputera (o ile komputer ten ma być wykorzystywany w gospodarstwie domowym a nie w np. w firmie). Sprzedawca detaliczny jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania przyjętego zużytego sprzętu, o którym mowa w ust. 1, prowadzącemu zakład przetwarzania lub sprzedawcy hurtowemu

Prowadzenie działalności w zakresie zbierania zużytego sprzętu jest działalnością regulowana co oznacza, że przed jej podjęciem należy złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosek o rejestrację w rejestrze podmiotów zbierających zużyty sprzęt. Ponadto zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany przekazać wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, na terenie którego działa, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informację zawierającą:

  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt; 

  • adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, w tym punktów sprzedaży sprzętu. 

Podmiot zbierający zużyty sprzęt przed wejściem w życie ustawy jest zobowiązany do przekazania wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta informacje, w terminie do dnia 30 września 2006 r. Przedsiębiorca, który już wykonuje działalność w zakresie wprowadzania sprzętu, zbierania zużytego sprzętu, przetwarzania, recyklingu, innych niż recykling procesów odzysku, jest obowiązany złożyć wniosek o wpisanie do rejestru w terminie do dnia 30 września 2006 r. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ