e-prawnik.pl Porady prawne

Zbycie akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r.

Pytanie:

Czy od akcji zakupionych w październiku 2003 (po 1 stycznia 2004 r. weszła w życie nowa ustawa) na GPW i sprzedanych w 2005 roku należy ściągnąć podatek dla urzędu skarbowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zbycie akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r.

5.4.2006

Stosownie do art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2003 r. Nr 202 poz. 1956), przepisów dotyczących opodatkowania dochodów ze zbycia papierów wartościowych uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r. nie stosuje się do dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Zgodnie natomiast z powołanym przepisem art. 52 pkt 1 lit. b, zwalnia się od podatku dochodowego m.in. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub art. 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Podsumowując, jeżeli akcje zostały przez podatnika nabyte na giełdzie papierów Wartościowych przed dniem 1 stycznia 2004 r. i sprzedane w 2005 r., zgodnie z przytoczonym wyżej art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy, do uzyskanego przychodu ze sprzedaży akcji nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - zatem nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (por. też Postanowienie Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z dnia 18 lutego 2005 r., PDOF/415-7/05).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Zbycie akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r.

Marek

18.4.2017 11:40:30

Re: Zbycie akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r.

Jak mam rozliczyć się z akcji zakupionych przed 2004 rokiem i sprzedanych teraz. Akcje te nie powinny być opodatkowane. Z biura maklerskiego otrzymałem PIT 8c. Przychód z akcji wyszczególniony jest w części G. Gdy wypełniam PIT 38 przez internet program automatycznie nalicza mi podatek 19%


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ