Zmiana imienia i nazwiska

Pytanie:

Kto może zmienić nazwisko? Jak zmienić nazwisko?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego (art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska – dalej u.z.i.n. (Dz.U. Nr 220 poz. 1414 ze zm.)). Podstawa do zmiany nazwiska została zawarta w art. 4 ust. 1 u.z.i.n. zgodnie, z którym zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
2) na imię lub nazwisko używane;
3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Jak więc wynika z powyższego nie można dowolnie zmieniać nazwiska, muszą zaistnieć ważne powody. Wymienione powyżej szczególne przyczyny zmiany nazwiska nie są katalogiem zamkniętym, a więc można również zmienić nazwisko z innych ważnych przyczyn, niż wymienione w art. 4 ust. 1 u.z.i.n. Po zmianie nazwisko nie może składać się z więcej niż z dwóch członów. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa. Na podstawie art. 9 u.z.i.n. zmiana nazwiska następuje na wniosek, który należy złożyć osobiście do kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo do jego zastępcy, a w przypadku braku takiego miejsca – do kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo do jego zastępcy (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 12 u.z.i.n.).

Zgodnie z art. 11 u.z.i.n. wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera:
1) dane osoby, której zmiana dotyczy:
a) imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
b) adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały,
c) w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt, o którym mowa w lit. b, adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
d) numer PESEL;
2) imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;
3) uzasadnienie.

Do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się:
1) odpis zupełny aktu urodzenia;
2) odpis zupełny aktu małżeństwa;
3) odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci;
4) inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.

Do wniosku nie dołącza się dokumentów wymienionych powyżej w pkt 1-3 jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego, w którym osoba ubiega się o zmianę nazwiska. Wnioskodawca, składając wniosek osobiście, przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość. Decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska bądź o odmowie wyrażenia zgody na zmianę imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca, a w przypadku braku takiego miejsca - kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany powyżej w sprawach określonych w u.z.i.n. rozstrzyga kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy albo jego zastępca.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY