Zmiana imienia i nazwiska

Pytanie:

"Kto może zmienić nazwisko? Jak zmienić nazwisko?"

Odpowiedź prawnika: Zmiana imienia i nazwiska

Zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego (art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska – dalej u.z.i.n. (Dz.U. Nr 220 poz. 1414 ze zm.)). Podstawa do zmiany nazwiska została zawarta w art. 4 ust. 1 u.z.i.n. zgodnie, z którym zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
2) na imię lub nazwisko używane;
3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Jak więc wynika z powyższego nie można dowolnie zmieniać nazwiska, muszą zaistnieć ważne powody. Wymienione powyżej szczególne przyczyny zmiany nazwiska nie są katalogiem zamkniętym, a więc można również zmienić nazwisko z innych ważnych przyczyn, niż wymienione w art. 4 ust. 1 u.z.i.n. Po zmianie nazwisko nie może składać się z więcej niż z dwóch członów. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa. Na podstawie art. 9 u.z.i.n. zmiana nazwiska następuje na wniosek, który należy złożyć osobiście do kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo do jego zastępcy, a w przypadku braku takiego miejsca – do kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo do jego zastępcy (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 12 u.z.i.n.).

Zgodnie z art. 11 u.z.i.n. wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera:
1) dane osoby, której zmiana dotyczy:
a) imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
b) adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały,
c) w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt, o którym mowa w lit. b, adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
d) numer PESEL;
2) imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;
3) uzasadnienie.

Do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się:
1) odpis zupełny aktu urodzenia;
2) odpis zupełny aktu małżeństwa;
3) odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci;
4) inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.

Do wniosku nie dołącza się dokumentów wymienionych powyżej w pkt 1-3 jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego, w którym osoba ubiega się o zmianę nazwiska. Wnioskodawca, składając wniosek osobiście, przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość. Decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska bądź o odmowie wyrażenia zgody na zmianę imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca, a w przypadku braku takiego miejsca - kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany powyżej w sprawach określonych w u.z.i.n. rozstrzyga kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy albo jego zastępca.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika