Zmiana pozwu o świadczenia za dalsze okresy

Pytanie:

W sprawach o świadczenia powtarzające się można nadto rozszerzyć żądanie pozwu o świadczenia za dalsze okresy - stanowi art. 383 kpc. Jeśli zapadnie wyrok sądu rejonowego wydziału pracy zasądzający 75 000 zł., za okres np. od 01.01.2001 r. do 30.04.2004 r., to czy w trakcie postępowania apelacyjnego przed sądem okręgowym (jeśli apelację wniosłaby strona przeciwna) mogę rozszerzyć żądanie pozwu za dalsze okresy tj. do 28.02.2005 r.? Dalsze rozszerzanie żądania pozwu nie było możliwe przed sądem rejonowym, ponieważ wartość przedmiotu sporu została określona na 75 000,00 zł., a do tej wartości przedmiotu sporu jest właściwy rzeczowo sąd rejonowy. Spór dotyczy zaniżania wynagrodzenia o określoną kwotę miesięcznie, czyli o świadczenia okresowe.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Artykuł przytoczony w treści pytania dopuszcza szczególny wypadek zmiany powództwa. Ta zmiana powództwa polega na rozszerzeniu żądania pozwu w sprawach o świadczenia powtarzające się za dalsze okresy. Najczęściej chodzi tu o alimenty, rentę odszkodowawczą, czynszu najmu lub dzierżawy. Żądanie pozwu można więc rozszerzyć żądając również zapłaty świadczeń, które stały się wymagalne po wydaniu wyroku przez sąd I instancji i które nie były objęte tym wyrokiem. Powództwo można zmienić do czasu zamknięcia rozprawy apelacyjnej. Zmiana polegająca na rozszerzeniu żądania w wypadkach świadczeń powtarzających się podlega opłacie wpisu, obliczonego od sumy wartości zaskarżenia i wartości rozszerzonego żądania. Za świadczenia powtarzające się uważa się świadczenia wynikające z tego samego (jednego) stosunku prawnego, które mają być spełniane w oznaczonych odstępach czasu. Są to więc świadczenia, które stają się wymagalne w wyznaczonych ściśle terminach. Za takie świadczenie okresowe można uznać wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Naszym zdaniem możliwe jest rozszerzenie żądania pozwu w opisanej sytuacji. Przepis mówiący o tym, że zmiana powództwa jest dopuszczalne, jeśli nie wpływa na właściwość sądu, dotyczy postępowania przed sądami pierwszej instancji. Natomiast przepis mówiący o możliwości rozszerzenia żądania pozwu o świadczenia powtarzające się za dalsze okresy dotyczy postępowania apelacyjnego. Oba przepisy należy naszym zdaniem uznać za określające warunki zmiany pozwu odrębnie dla każdego z tych postępowań. Warto też pamiętać, iż w razie niedopuszczalnej zmiany żądania pozwu w postępowaniu apelacyjnym nie uzasadnia odrzucenia apelacji w sytuacji, gdy zaskarżony został wyrok oddalający powództwo.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.7.2010

  Świadczenie rehabilitacyjne

  Zdarza się, że pracownik zapadnie na chorobę szczególnie długotrwałą i poważną, a okres trwania niezdolności do pracy takiego pracownika będzie dłuższy od okresu pobierania zasiłku (...)

 • 27.1.2005

  Okresy niezbędne do ustalenia renty

  Okresy nieskładkowe są uwzględniane w wymiarze nie przekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych. Przy ustalaniu prawa do renty, niektóre okresy uwzględniane są w podwójnej (...)

 • 19.9.2017

  Świadczenie rehabilitacyjne (zasiłek rehabilitacyjny) - Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

  Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru. Jak otrzymać świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego?

 • 21.1.2005

  Twoje okresy nieskładkowe

  Okresy nieskładkowe podobnie jak składkowe mają bardzo duże znaczenie w systemie ubezpieczeń społecznych. Powodem tego jest treść przepisu ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zgodnie z którym (...)

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)