Zmiana sposobu użytkowania

Pytanie:

Jestem najemcą budynku usługowo-magazynowego oraz administracyjno biurowego w którym prowadzę działalność w zakresie czyszczenia i naprawy opakowań. W budynku administracyjno biurowym jest biuro i pomieszczenia socjalne, natomiast w budynku magazynowo usługowym wykonywane są prace czyszczenia i napraw opakowań. Nie używamy żadnych maszyn oprócz sprężarki i myjki ciśnieniowej które ważą ok. 100 kg. każda. Budynki te zostały wybudowane w latach 80-tych, właściciel nie posiada dokumentu "pozwolenie na użytkowanie obiektu". Do prowadzenie mojej działalności w tych budynkach nie było koniecznie wykonywanie żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Czy doszło do zmiany sposobu użytkowania tych budynków? Jeśli tak to na podstawie jakich aktów prawnych i jakie konsekwencje są z tym związane?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W pierwszej kolejności należy wskazać, że przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie albo zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego lub pracy, warunki zdrowotne, higieniczno-sanitarne lub ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń (art. 71 ustawy Prawo budowlane, Dz.U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 2 obowiązującej w latach 80 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1974 r. Nr 38, poz. 229), inwestor lub osoba działająca z jego upoważnienia zawiadamia właściwy terenowy organ administracji państwowej  o oddaniu obiektu do użytku. Do zawiadomienia powinny być załączone dokumenty wymagane przepisami oraz oświadczenie osoby kierującej budową, że obiekt budowlany lub roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz że doprowadzono do należytego stanu i porządku teren, a także ulicę, sąsiednią nieruchomość, budynek, mieszkanie lub lokal, w razie korzystania z nich. Przy oddawaniu obiektów budowlanych, których użytkowanie może ujemnie wpływać na środowisko, do zawiadomienia powinno być załączone również oświadczenie inwestora o rodzaju wykonanych urządzeń chroniących środowisko i stanie gotowości tych urządzeń do eksploatacji

Jak więc wynika z powyższego, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w latach 80 nie wymagano wydania odrębnej decyzji o dopuszczeniu budynku do użytkowania.

Jak zostało wskazane w opisie sytuacji, wynajmowany budynek jest przeznaczony na cele magazynowo-usługowe oraz administracyjno-biurowe. Działalność gospodarcza prowadzona przez najemcę mieści się w zakresie przeznaczenia przedmiotowego budynku, a w związku z tym, naszym zdaniem nie doszło do zmiany sposobu użytkowania budynku. Gdyby najemca przeznaczył niniejszy budynek na cele mieszkaniowe wówczas stanowiłoby to zmianę sposobu użytkowania, na które konieczne byłoby uzyskanie odpowiedniej decyzji organu administracji publicznej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY