e-prawnik.pl Porady prawne

Zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania

Pytanie:

Z powodu niezadowolenia z działalności władz spółdzielni mieszkaniowej członkowie złożyli wniosek o zwołanie w „trybie nadzwyczajnym” zebrania przedstawicieli członków, poprzedzonego zebraniami w grupach członkowskich. Zachowano przy tym wszelkie procedury. Zarząd zwołał zebrania grup członkowskich ale w „normalnym” trybie, tłumacząc swoje stanowisko tym, że wniosek członków wpłynął do zarządu w dwa dni po podjęciu przez radę nadzorczą uchwały o zwołaniu zebrań w „trybie normalnym”. Czy takie stanowisko zarządu było zgodne z przepisami (statut tego nie reguluje).

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania

Zgodnie z art. 39 prawa spółdzielczego walne zgromadzenie zwołuje zarząd spółdzielni przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. W spółdzielniach, w których walne zgromadzenie zostało zastąpione przez zebranie przedstawicieli, zarząd ma obowiązek zwołania go także na żądanie:

  • 1/3 przedstawicieli na zebranie przedstawicieli,
  • zebrań grup członkowskich obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków spółdzielni.

Żądanie zwołania zebrania przedstawicieli powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania. Zachowanie przez członków spółdzielni wszystkich powyższych procedur powoduje powstanie po stronie zarządu obowiązku zwołania zgromadzenia przedstawicieli. Zarząd miał więc obowiązek zwołania zgromadzenia przedstawicieli w „trybie nadzwyczajnym”. Tłumaczenie się tym, iż takie zgromadzenie nie może być zwołane z powodu podjęcia przez radę nadzorczą uchwały o zwoływaniu zgromadzeń w „trybie zwyczajnym” było bezzasadne. Członkom spółdzielni przysługuje bowiem roszczenie o zwołanie tego typu zgromadzenia (roszczenie to wynika ze stosunku członkostwa i przysługuje każdemu członkowi). W razie zaś odmowy spełnienia przez zarząd tego obowiązku członkowie spółdzielni mogą skierować sprawę do sądu i żądać, by sąd nakazał zwołanie walnego zebrania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania

Zenon

23.2.2010 18:20:6

Re: Zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania

istniejąca Spółdzielnia Kupców Bazaru Różyckiego od 1999 nie zwołuje Walnego Zebrania sprawozdawczego, sprawozdawczo wyborczego, nie zatwierdza bilansów rocznych i nie przedstawia sprawozdań ze swojej działalności a funkcjonuje i prowadzi działalność w miejscu nieznanym członkom spółdzielni. Spółdzielnia posiadała ponad 900 członków, których w chwili obecnej usuwa ze Spółdzielni zawiadamiając ich pismami o wykluczeniu z członkostw bez przedstawiania uchwały o wykluczeniu i uzasadnienia. Wszystkie otrzymane zawiadomienia sa podpisywane przez Radcę prawnego a nie przez Radę Nadzorczą lub Zarząd. Wiadomo nam jest, że czteroletnia kadencja Zarządu i Rady Nadzorczej zakończyła się w 2002 ale to jednak nie przeszkadza w prowadzeniu działań wykluczających członków.W dniu 20 lutego 2010 r Zarząd wraz Radą nadzorczą zwołał w kancelarii prawnej walne zebranie w ilości kilku swoich członków i powołał Zarząd i rade nadzorczą, twierdząc ze pozostali członkowie uczestniczący do tej pory w spółdzielni zostali wykluczeni juz w 2003r. Prosimy o poradę , czy takie działania ze strony zarządu Spółdzielni, są działaniami zgodnymi z prawem.Czy zarząd nie powinien za te działania odpowiadac karnie i jakie działania mają prowadzić członkowie spółdzielni, aby zatrzymać tak bezprawne działania Zarządu Spółdzielni. Z poważaniem, Członek Spółdzielni tel. kontaktowy 602247855


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ