Zwolnienie nauczyciela akademickiego

Pytanie:

Czy można zwolnić nauczyciela akademickiego (pracownik naukowo-dydaktycznego) zatrudnionego w uczelni państwowej na czas nieokreślony (na podstawie mianowania) przed terminem 8 lat (asystent ze stopniem magistra) i 9 lat (adiunkt ze stopniem doktora), jeśli nie było stosownego orzeczenia dyscyplinarnego ani 2 negatywnych ocen?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z upływem terminu 8 lat dla asystenta ze stopniem magistra, a 9 dla adiunkta ze stopniem doktora, na organie uczelni wyższej właściwym do spraw zatrudnienia ciąży obowiązek wypowiedzenia stosunku pracy, o ile osoby te nie uzyskały w tym okresie odpowiednio stopnia doktora albo doktora habilitowanego. Przed upływem tych terminów stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany (ale nie musi - decyzja należy do właściwego organu) z następujących przyczyn: 1. na mocy porozumienia stron; 2. w drodze wypowiedzenia złożonego przez pracownika; 3. w razie czasowej niezdolności do pracy nauczyciela spowodowanej jego chorobą (przy spełnieniu dodatkowych warunków); 4. w przypadku nie usprawiedliwionego niezgłoszenia się pracownika na obowiązkowe badania lekarskie; 5. jeżeli uczelnia została zniesiona albo nastąpiły takie zmiany w jej strukturze, ze dalsze zatrudnianie pracownika na zajmowanym stanowisku nie jest możliwe; 6. z innych ważnych przyczyn (przepisy prawa nie określają katalogu tych przyczyn; w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego przyczyną taką jest znaczny niedobór zajęć dydaktycznych). Rozwiązanie stosunku pracy w tym przypadku następuje z końcem roku akademickiego z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Jednak dla skuteczności tego trybu ważne jest, by organ właściwy do spraw zatrudnienia uzyskał dla swej decyzji zgodę organu kolegialnego wskazanego w statucie uczelni. Okoliczność uzyskania 2 negatywnych ocen albo stosownego orzeczenia dyscyplinarnego nie wpływa na możliwość posłużenia się tą formą rozwiązania stosunku pracy. Pracownik, z którym rozwiązano stosunek pracy za wypowiedzeniem i który uważa, iż nastąpiło to w sposób niezgodny z prawem, może w terminie 7 dni od doręczenia pisma o rozwiązaniu stosunku pracy odwołać się od wypowiedzenia do sądu pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.9.2004

  Emerytury i renty nauczycieli akademickich

  Nauczyciel akademicki oraz członkowie jego rodziny mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego na zasadach ogólnych, wynikających z ustawy o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (...)

 • 7.12.2004

  Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

  Postępowanie dyscyplinarne wszczyna komisja dyscyplinarna uczelni na wniosek rzecznika dyscyplinarnego. Rzeczników dyscyplinarnych uczelni powołuje rektor, a rzeczników komisji dyscyplinarnej (...)

 • 5.3.2013

  Zwolnienie nauczyciela - jakie kryteria brać pod uwagę?

  Kryteria, według których dokonuje się wyboru jednego z nauczycieli do zwolnienia z pracy, nie są tożsame z ustawowymi przyczynami wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi mianowanemu. Wybór (...)

 • 9.12.2004

  Emerytura nauczyciela

  Nauczyciele oraz członkowie ich rodzin mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, iż są pracownikami podlegającymi powszechnemu systemowi ubezpieczeń (...)

 • 2.6.2017

  Z jakich uprawnień emerytalnych mogą skorzystać nauczyciele?

  Nauczyciele mogą przejść na emeryturę na podstawie Karty Nauczyciela, o ile spełniają wszystkie warunki przewidziane dla tych uprawnień w przepisach oraz zgłoszą wniosek o emeryturę do 31 (...)