Zwolnienie nauczyciela akademickiego

Pytanie:

"Czy można zwolnić nauczyciela akademickiego (pracownik naukowo-dydaktycznego) zatrudnionego w uczelni państwowej na czas nieokreślony (na podstawie mianowania) przed terminem 8 lat (asystent ze stopniem magistra) i 9 lat (adiunkt ze stopniem doktora), jeśli nie było stosownego orzeczenia dyscyplinarnego ani 2 negatywnych ocen?"

Odpowiedź prawnika: Zwolnienie nauczyciela akademickiego

Z upływem terminu 8 lat dla asystenta ze stopniem magistra, a 9 dla adiunkta ze stopniem doktora, na organie uczelni wyższej właściwym do spraw zatrudnienia ciąży obowiązek wypowiedzenia stosunku pracy, o ile osoby te nie uzyskały w tym okresie odpowiednio stopnia doktora albo doktora habilitowanego. Przed upływem tych terminów stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany (ale nie musi - decyzja należy do właściwego organu) z następujących przyczyn: 1. na mocy porozumienia stron; 2. w drodze wypowiedzenia złożonego przez pracownika; 3. w razie czasowej niezdolności do pracy nauczyciela spowodowanej jego chorobą (przy spełnieniu dodatkowych warunków); 4. w przypadku nie usprawiedliwionego niezgłoszenia się pracownika na obowiązkowe badania lekarskie; 5. jeżeli uczelnia została zniesiona albo nastąpiły takie zmiany w jej strukturze, ze dalsze zatrudnianie pracownika na zajmowanym stanowisku nie jest możliwe; 6. z innych ważnych przyczyn (przepisy prawa nie określają katalogu tych przyczyn; w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego przyczyną taką jest znaczny niedobór zajęć dydaktycznych). Rozwiązanie stosunku pracy w tym przypadku następuje z końcem roku akademickiego z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Jednak dla skuteczności tego trybu ważne jest, by organ właściwy do spraw zatrudnienia uzyskał dla swej decyzji zgodę organu kolegialnego wskazanego w statucie uczelni. Okoliczność uzyskania 2 negatywnych ocen albo stosownego orzeczenia dyscyplinarnego nie wpływa na możliwość posłużenia się tą formą rozwiązania stosunku pracy. Pracownik, z którym rozwiązano stosunek pracy za wypowiedzeniem i który uważa, iż nastąpiło to w sposób niezgodny z prawem, może w terminie 7 dni od doręczenia pisma o rozwiązaniu stosunku pracy odwołać się od wypowiedzenia do sądu pracy.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika