Zwrot towaru przy odstąpieniu od umowy

Pytanie:

W zeszłym miesiącu firma kupiła od nas sprzęt elektroniczny (używany) za tylko 1000zł (przez internet), następnie zrezygnowała z zakupu. Umówiliśmy się że zwrócimy pieniądze, a oni zwrócą sprzęt. Wystawiliśmy korektę wysyłając listem poleconym za potwierdzeniem pocztowym oraz przelaliśmy pieniądze na konto tej że firmy. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy sprzętu, ani potwierdzonej korekty(minęło już 10 dni roboczych). Potwierdzenie owszem otrzymaliśmy od Poczty Polskiej, że firma otrzymała korektę wraz z pismem - prośbą dotyczącą zwrotu sprzętu kurierem na nasz koszt. Na przelewie zaznaczyliśmy zwrot pieniędzy za towar oraz numer naszej korekty. Dzwoniliśmy lecz szefowie nie chcą z nami rozmawiać - sekretarka zawsze mówi że wyszli itp. Co możemy zrobić w przypadku kiedy ta firma nie odda nam tego sprzętu? Czy mamy zgłosić na Policję? Do kiedy mają oni czas na zwrot sprzętu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż zawarli Państwo porozumienie (ugodę) dotyczące odstąpienia od umowy sprzedaży sprzętu elektronicznego – umowę wzajemną. Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej.

Zgodnie z art. 488 kodeksu cywilnego świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (świadczenia wzajemne) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Jeżeli świadczenia wzajemne powinny być spełnione jednocześnie, każda ze stron może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego.

Na podstawie w/w przepisu powinni państwo jednocześnie spełnić świadczenie wynikające z faktu odstąpienie od umowy, a więc jednocześnie zwrócić pieniądze i zakupiony towar.

Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

Na podstawie art. 494 kc strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

Na podstawie powyższego przepisu, w przedstawionej sprawie, mogą Państwo wyznaczyć drugiej stronie odpowiedni termin do zwrotu towaru po upływie, którego mają Państwo prawo wystąpić do sądu o zwrot towaru i o odszkodowanie, jeśli ponieśli Państwo z tego tytułu szkodę.

Naszym zdaniem, w przedmiotowej sprawie nie będą miały zastosowania przepisy kodeksu karnego, gdyż postępowanie to nie zawiera znamion oszustwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY