e-prawnik.pl Porady prawne

Zwrot uszkodzonego towaru przez klienta.

Pytanie:

Prosimy o opinię prawną w sprawie reklamacji towaru przez klienta. W naszym stacjonarnym sklepie (działamy również przez internet), klient zakupił towar. Nie zajrzał on do pudełka czy z towarem jest wszystko w porządku (pomimo naszych rad). Niedawno dostaliśmy od tego samego klienta informację, że po rozpakowaniu w domu dostrzegł on uszkodzenie mechaniczne. W jakim czasie klient powinien zgłosić reklamację? Ile nasz sklep ma czasu na zwrot gotówki, lub wymianę towaru? I czy w ogóle musimy zwrócić pieniądze?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zwrot uszkodzonego towaru przez klienta.

5.5.2015

Niniejsze opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz odpowiedź na zadane
pytania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
(Dz. U. 1964 r., nr 16, poz. 93, dalej k.c.), ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo
pocztowe (Dz. U. 2012 r., nr 1529, dalej u.poczt.), ustawy z dnia 15 listopada 1984
roku Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1173, dalej u.p.p.), ustawy
z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., nr 827, dalej u.p.k.),
poglądy doktryny oraz aktualne orzecznictwo sądów polskich.

W pierwszej kolejności przyjmujemy, że zakupy w Państwa sklepie są
realizowane są za pośrednictwem strony internetowej, z możliwością odbioru
osobistego w prowadzonych przez Państwo punktach. Wreszcie przyjmujemy, że
przedmiotem pytania jest sprzedaż na rzecz konsumenta. W takiej sytuacji należy
przyjąć, że konsument ma prawo do odstąpienia od umowy na podstawie regulacji
u.p.k. w związku z umową zawarta na odległość. Zgodnie z art. 27 u.p.k. konsument,
który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w
terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
Ustawodawca przyznał konsumentowi uprawnienie o charakterze bezwzględnym.
Jednocześnie nie wprowadzono żadnych kryteriów różnicujących prawa klientów
sklepów internetowych. Nie może więc być takim warunkiem wybrany sposób
dostawy/ odbioru towaru. Na gruncie powyżej przytoczonego artykułu konsument,
który zawarł umowę na odległość (np. przez Internet) ma prawo od niej odstąpić,
niezależnie od tego, jaki sposób dostawy/ odbioru wybrał. Powyższe stanowisko na
gruncie poprzednich przepisów konsumenckich, które zachowują aktualność
również na podstawie nowej u.p.k. potwierdził Sąd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów w orzeczeniu z dnia 12 czerwca 2014 roku1. Tym samym Państwa
klient – konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy bez podania
przyczyn w terminie 14 dni.
W przypadku klienta – nie konsumenta, przypadków wyłączenia prawa do
odstąpienia od umowy zawartej na odległość (katalog z art. 38 u.p.k.), jak również w
przypadku chęci zgłoszenia żądania wymiany bądź naprawy towaru, zastosowanie
znajdą regulacje k.c. Zasadą jest, że sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi
za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego
lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili (art. 559
k.c.). W Państwa sytuacji momentem przejścia powyższego ryzyka na kupującego
wydanie mu rzeczy lub wydanie rzeczy kurierowi (wtedy ryzyko przechodzi na
kuriera). Dodatkowo, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu
rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy (art. 557 § 1
k.c.). Z powyższego wynika, że jeżeli wada była widoczna podczas obioru rzeczy,
kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi w związku z powyższymi
nieprawidłowościami – sytuacja taka jest jednak rzadka. W przypadku wydania
towaru zapakowanego, klient nie ma obowiązku sprawdzenia czy rzecz jest sprawna
lub kompletna mimo że sprzedawca jest zobowiązany umożliwić sprawdzenie
rzeczy (art. 546 z ind. 1 § 3 k.c.) - jest to jednak uprawnienie kupującego a nie jego
obowiązek. Jeżeli wada zostanie ujawniona po rozpakowaniu towaru, klient może
skorzystać z rękojmi i zgłosić swoje żądania co do wymiany, naprawy, obniżenia
ceny lub w przypadku wady istotnej – odstąpić o umowy. Żądania powyższe
przedawniają się z upływem dwóch lat od wydania rzeczy (konsument) lub roku od
wydania rzeczy (przedsiębiorca) – art. 568 k.c. . 
Aktualnie konsument nie ma
terminów na zgłoszenie wady (tak ja to było w poprzednim stanie prawnym –
powyższe ma zastosowanie do umów zawartych od 1 stycznia 2015 roku. W
stosunku do konsumenta zastosowanie ma również istotny przepis art. 556 z ind. 2
k.c., zgodnie z któym:
Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku
od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w
chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
Z powyższego wynika, że mogą Państwo dowodzić, że wada powstała po
wydaniu towaru i Państwo za nią nie odpowiadacie. Jeżeli jednak wada powstała po
powyższym okresie, to konsument będzie musiał udowodnić, że wada istniała w
Warto wreszcie dodać, że zasady zgłaszania wad na gruncie gwarancji mogą
być odmienne, w zależności od warunków gwarancji. Gwarancja jest jednak
dobrowolna i klient zawsze może skorzystać z zasad rękojmi lub odstąpienia od
umowy na gruncie u.p.k. niezależnie od gwarancji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ