Brak aktualnych badań technicznych pojazdu

Pytanie:

Kolega przeoczył badanie techniczne. Co się dzieje w przypadku kontroli przez Policję? Jakie są mandaty i procedury?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.5.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Brak aktualnych badań technicznych pojazdu

Z art. 132 ust. 1 pkt. 2 prawa o ruchu drogowym wynika, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu w razie stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo. W razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego, policjant wydaje kierowcy pokwitowanie. Może on zezwolić na używanie pojazdu przez czas nieprzekraczający 7 dni, określając warunki tego używania w pokwitowaniu. Należy pamiętać o nienadużywaniu otrzymanego pokwitowania – nie służy ono do nieograniczonej jazdy, ale jest wydawane na czas doprowadzenia pojazdu do stacji kontroli na badania techniczne. Zatrzymany dowód policja przesyła niezwłocznie do właściwego starostwa, które wydało dokument.

Zwrot zatrzymanego dokumentu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie. Zatem konieczne będzie udanie się do okręgowej stacji kontroli pojazdów w celu przeprowadzenia badań technicznych. Koszt takiego badania wynosi obecnie 98 zł (dla samochodu osobowego bez instalacji gazowej), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. 2004 r., Nr 223 poz. 2261).

Po otrzymaniu zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów o pozytywnym wyniku badań technicznych należy udać się do starostwa w celu przedstawienia tego zaświadczenia i odzyskania dowodu rejestracyjnego. Z dowodem rejestracyjnym i kserem zaświadczenia należy ponownie wrócić do stacji kontroli pojazdów, aby diagnosta wpisał fakt przeprowadzenia badania technicznego do dowodu rejestracyjnego.

W naszej ocenie fakt poruszania się pojazdem bez ważnych badań technicznych można rozważać z punktu widzenia wykroczenia z art. 97 kodeksu wykroczeń.

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3 000 złotych albo karze nagany.

Art. 81 ust. 1 prawa o ruchu drogowym zobowiązuje właściciela pojazdu do przedstawienia go do badań technicznych. Niespełnienie tego obowiązku jest wykroczeniem, które może być sankcjonowane w drodze nałożenia mandatu karnego.

Grzywna grożąca za taki czyn wynosi od 20 do 3000 zł, przy czym jeśli byłaby nakładana w drodze mandatu karnego to zamykać się będzie w przedziale 20-500 zł.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

jazda po alkoholu

10.2.2021 przez: miracle

mandat za picie - odmówiłem przyjęcia

11.8.2020 przez: ciapaty

kradzież piwa, nieodrobienie kary

24.7.2018 przez: Sebascz4444