Czas na uchwalenie budżetu państwa

Pytanie:

"Do kiedy musi być ustalony budżet państwa na rok 2004?"

Odpowiedź prawnika: Czas na uchwalenie budżetu państwa

Rada Ministrów uchwala projekt budżetu państwa, kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu. Procedurę uchwalania budżetu państwa reguluje ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. To Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów założenia projektu budżetu państwa na rok następny. Łącznie z nimi przedstawia wykaz jednostek sektora rządowego, których plany przychodów i wydatków może obejmować ustawa budżetowa. Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów projekt ustawy budżetowej na rok następny wraz z uzasadnieniem. Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej lub projekt ustawy o prowizorium budżetowym i wraz z uzasadnieniem przedstawia go Sejmowi w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Tak więc projekt ustawy budżetowej na rok 2004 powinien zostać uchwalony do końca września 2003 r. Nie sposób pominąć, iż w przypadku gdy ustawa budżetowa lub ustawa o prowizorium budżetowym nie zostanie ogłoszona przed dniem 1 stycznia, to do czasu ogłoszenia odpowiedniej ustawy: 1) podstawą gospodarki finansowej jest przedstawiony Sejmowi odpowiedni projekt ustawy budżętowej, 2) obowiązują stawki należności budżetowych oraz składki na fundusze celowe w wysokości ustalonej dla roku poprzedzającego rok budżetowy. Dysponenci części budżetowych, w terminie do dnia 25 października, przekazują informacje: 1) jednostkom podległym - o kwotach dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń, oraz limitach zatrudnienia osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, 2) jednostkom samorządu terytorialnego - o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej. W terminie do dnia 1 grudnia jednostki podległe dysponentom części budżteowym opracowują i przekazują właściwym dysponentom części budżetowych projekty planów finansowych na następny rok budżetowy, zgodnie z projektem ustawy budżetowej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika