Darowizna a podatek

Pytanie:

Uprzejmie proszę o pomoc w kwestii darowizny kwoty pieniężnej na cel zakupu nieruchomości. Sprzedałem swoją nieruchomość i darowałem bratu określoną kwotę środków na nabycie wspólnie (ja i mój brat) nowej nieruchomości, tak żebyśmy byli współwłaścicielami nowej nieruchomości. Niestety w dniu wczorajszym urzędnik w Urzędzie Skarbowym odmówił przyjęcia formularza SD-3 oraz umowy darowizny z powodu braku przedstawienia kopi mojego dowodu osobistego oraz potwierdzenia papierowego przelewu na konto mojego brata (umowa została sporządzona przez przelaniem środków, w umowie był podany numer konta na który przelewam bratu środki). W dniu dzisiejszym US oznajmił że dzień wczorajszy był ostatnim w którym można było złożyć formularz SD-3 oraz pozostałe dokumenty i od dzisiaj ciąży na moim bracie obowiązek zapłaty podatku. Proszę o informację, czy można w jakikolwiek sposób odwołać się od faktu płacenia podatku od darowizny dla brata na zakup nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.10.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Darowizna a podatek

Poniżej wyjaśniamy, jak prawnie uregulowane jest to nowe zwolnienie od podatku od spadków i darowizn dla najbliższych 

Kto nie zapłaci podatku? 

W praktyce podatkowi od spadków i darowizn w większości przypadków podlegało przekazywanie majątku nieodpłatnie między członkami najbliższej rodziny. Nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn znosi obciążenia podatkowe tych osób. Od początku 2007 roku do ustawy o podatku od spadków i darowizn zostało bowiem wprowadzone nowe zwolnienie od tego podatku. Zgodnie z dodanym art. 4a, zwalnia się mianowicie od podatku w całości nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo ojczyma i macochę, pod warunkiem jednak, iż:

Porady prawne
  1. zgłoszą to nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku dziedziczenia, zapisu lub dalszego zapisu w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, oraz 

  2. udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9 637 zł - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków:

  • w których nabycie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat od daty pierwszego nabycia nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku, właściwej dla I grupy podatkowej (czyli obecnie 9.637 zł) oraz

  • gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Zatem osoby te nie zapłacą podatku, niezależnie jak duży majątek nabędą i co będzie wchodziło w jego skład. Nowe rozwiązanie, jako uwzględniające bliskie relacje rodzinne, wydaje się słuszne społecznie, a ponadto powinno przynieść korzyści w postaci regulowania stanów prawnych nieruchomości i aktualizowania w rejestrach danych dotyczących właścicieli, m.in. w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) oraz księgach wieczystych. Ułatwi także porząd­kowanie spraw majątkowych za życia. 

Ustawa o podatku od spadków i darowizn dzieli podatników podatku od spadków i darowizn na trzy grupy podatkowe, ze względu na osobisty stosunek nabywcy do osoby, od której lub po której nastąpiło nabycie rzeczy i praw majątkowych. Najłagodniej w podatku od spadków i darowizn jest traktowana I grupa podatkowa, do której należą najbliżsi krewni lub powinowaci. Grupę tę stanowią: małżonek, wstępni i zstępni, pasierbowie, zięciowie, synowe, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie. Nowelizacja zaś w ramach I grupy podatkowej wyłoniła „podgrupę” podatników, którzy mogą korzystać z omawianego nowego zwolnienia od podatku. Nowy art. 4a ust. 1 stanowi, że zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, ojczyma, macochę oraz rodzeństwo. Oznacza to, iż zwolnienie, w porównaniu do osób zaliczonych do I grupy podatkowej, nie obejmie zięcia, synowej oraz teściów.

Do końca 2006 roku te same osoby musiały płacić podatek, który w zależności od wartości darowizny lub spadku wynosi dla I grupy podatkowej od 3 do 7 %. Podatku od przesunięć w ramach I grupy podatkowej nie płaci się tylko wówczas, gdy wartość spadku lub darowizny nie przekracza 9637 zł (to limit pięcioletni liczony dla wszystkiego, co otrzymujemy od jednej osoby). 

Jakie warunki trzeba spełnić? 

Jak wskazano wyżej, całkowite zwolnienie od podatku będzie następowało pod warunkiem zgłoszenia faktu nabycia majątku organowi podatkowemu w terminie jednego miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. Minister Finansów w rozporządzeniu z 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 243, poz. 1762) określił wzór takiego zgłoszenia (formularz SD-Z1). Należy w nim dokładnie opisać wszystko, co po określonej osobie odziedziczyliśmy lub co nam darowała. Obowiązek zgłaszania organowi podatkowemu majątku nabytego pod tytułem darmym przez nabywców zwolnionych od podatku, który zastąpi składanie przez te osoby zeznań podatkowych o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, ma na celu uzyskanie pewności prawnopododatkowej odnośnie nabytego majątku. 

W przypadku gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, przekracza kwotę wolną od podatku dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej (obecnie jest to kwota 9 637 zł), a przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, wprowadzono ponadto obowiązek udokumentowania faktu ich otrzymania, poprzez przedstawienie dowodu ich przekazania na rachunek bankowy obdarowanego, prowadzony przez SKOK lub przekazem pocztowym.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

Stan faktyczny Mój problem dotyczy mieszkania własnościowego. Owo mieszkanie kupiłem z moją dziewczyną 1,5 roku temu. Mieszkanie jest kupione w równych częściach (50/50 %), przy czym ja dałem wszystkie pieniądze. Po zakupie mieszkania rozstaliśmy się w ciągu 4 miesięcy, a ona wyjechała (...)

Podarować tak, żeby nie płacić podatku - opinia prawna

Podarować tak, żeby nie płacić podatku - opinia prawna

Stan faktycznyMoja mama jest jedynym właścicielem (bez współwłasności małżeńskiej) nieruchomości niezabudowanej o wartości ok. 86.000 PLN, intencją Mamy jest "przekazanie" nieruchomości Synowi (wyłącznie Synowi bez ustawowej współwłasności małżeńskiej), darowizna (...)

Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek po kimś z bliskiej rodziny? Jeżeli chcesz skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, złóż formularz podatkowy SD-Z2. Sprawdź, jak to zrobić. Kto może złożyć formularz SD-Z2, aby skorzystać z całkowitego (...)

Darowizna od ciotki czy wujka podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn

Darowizna od ciotki czy wujka podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn

Można uniknąć podatku od mieszkania po ciotce czy wujku, ale tylko otrzymanego w spadku. Jeśli będzie to darowizna, podatek od spadków i darowizn trzeba zapłacić. Niestety darowizna mieszkania na rzecz dzieci rodzeństwa jest obciążona podatkiem od darowizny. Nie zmieni tego zawarcie umowy (...)

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn

  Podstawa opodatkowania: opodatkowaniu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem spadku darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia (...)

Materiały budowlane dla powodzian bez podatku

Materiały budowlane dla powodzian bez podatku

Darowizny materiałów budowlanych, jakie zostaną przekazane przez firmy na odbudowę obiektów zniszczonych przez powódź, zostaną zwolnione z podatku VAT. Ministerstwo Finansów zapowiada zwolnienie z opodatkowania nieodpłatnej dostawy materiałów budowlanych na rzecz (...)

Jak ustalić rentę dla rodziców - opinia prawna

Jak ustalić rentę dla rodziców - opinia prawna

Stan faktyczny Chciałabym pomóc rodzicom, którzy są na emeryturze, przekazując im co miesiąc pewną kwotę, powiedzmy 2000 PLN. Czy należałoby spisać umowę darowizny, czy renty? Jakie reperkusje podatkowe wprowadzi to do mojego i rodziców zeznania podatkowego? Czy (...)

Podatek od spadków i darowizn po nowemu

Podatek od spadków i darowizn po nowemu

Jeśli kilka osób nabyło udziały w tej samej rzeczy czy prawie, mogą one złożyć jedno zeznanie podatkowe. (...) Zeznanie podatkowe składają osoby, które nabyły własność rzeczy lub praw majątkowych, np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia (...)

Zapłacisz podatek, gdy za pieniądze ze sprzedaży darowanego mieszkania zawarłeś umowę deweloperską

Zapłacisz podatek, gdy za pieniądze ze sprzedaży darowanego mieszkania zawarłeś umowę deweloperską

Osoby, które przed 1 stycznia 2007 r. pieniądze uzyskane ze sprzedaży darowanego im mieszkania wpłaciły deweloperowi na budowę nowego lokum, muszą zapłacić podatek od darowizny Choć od początku tego roku przepisy się zmieniły, problem dotyka tysięcy osób. (....)W wyroku z 11 września (...)

Przedawnienie podatku od darowizny

Przedawnienie podatku od darowizny

Osoby, które przed fiskusem powołają się na fakt otrzymania darowizny, będą musiały zapłacić podatek. Nawet jeżeli otrzymały ją przed laty, zobowiązanie się nie przedawni Coraz częściej urzędy skarbowe łapią osoby, które otrzymały spadek albo darowiznę wiele lat temu i nie zapłaciły (...)

Kto z darczyńców skorzysta na zmianie ustawy o VAT?

Kto z darczyńców skorzysta na zmianie ustawy o VAT?

Darczyńcy, którzy nie używali towarów przekazywanych potrzebującym, mogą nie skorzystać na przepisach zawartych w projekcie zmian ustawy o VAT. (...)Filantrop straci na VAT nawet wtedy, gdy odliczył sobie podatek naliczony zawarty w cenie zakupu. Co do zasady kwota do odliczenia powinna być (...)

Odliczenie od dochodu darowizn w CIT

Odliczenie od dochodu darowizn w CIT

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych pozwala odliczyć od dochodu do opodatkowania określone darowizny na cele pożytku publicznego i kultu religijnego oraz darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów. Jakie darowizny na cele pożytku publicznego (...)

Kłopoty z odliczaniem darowizn!

Kłopoty z odliczaniem darowizn!

W rozliczeniu podatkowym za 2005 r. każdy, kto przekazał darowiznę na charytatywno-opiekuńczą działalność kościelną, ma prawo odliczyć od dochodu całą darowaną kwotę. Za lata ubiegłe nie jest to możliwe. Taka jest istota orzeczenia Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego (...)

Jak uniknąć zapłacenia podatku od sprzedaży mieszkania darowanego?

Jak uniknąć zapłacenia podatku od sprzedaży mieszkania darowanego?

Z końcem tego roku z ustawy o PIT znika zwolnienie od podatku dochodów ze sprzedaży domów i mieszkań otrzymanych w spadku i darowiźnie. Ale od podatku można się będzie legalnie "wykręcić". Dzięki nowym przepisom w ustawie o podatku od spadków i darowizn już od początku stycznia, spadki (...)

Fiskus zajmie się darczyńcami

Fiskus zajmie się darczyńcami

Fiskus coraz częściej sprawdza osoby, które obdarowały najbliższą rodzinę lub pożyczyły jej pieniądze. Nie pomija też żyjących w konkubinacie. Jak dowiedziała się „Rz”, po wprowadzeniu 1 stycznia 2007 r. zwolnienia od podatku dla spadków i darowizn przekazywanych najbliższej (...)

Jak traktować dopłatę wspólnika?

Jak traktować dopłatę wspólnika?

Organ podatkowy powinien wyjaśnić rodzaj wpłat na rzecz spółki. Powinien też uwzględnić ich dalsze losy oraz wolę świadczeniodawcy Tak orzekł WSA w Łodzi w wyroku z 20 grudnia 2007 r. (I SA/Łd 726/07). W sprawie chodziło o ustalenie rodzaju wpłat, jakich dokonywał na rzecz spółki wspólnik. (...) (...)

Jak udokumentować darowiznę, by móc odliczyć ją od podatku?

Jak udokumentować darowiznę, by móc odliczyć ją od podatku?

(...)Podatnik ma prawo w zeznaniu rocznym odliczyć przekazane przez siebie darowizny. Jednak, aby mógł tego dokonać, muszą być spełnione określone warunki. Jednym z nich jest właściwe udokumentowanie darowizny. Gazeta Podatkowa 27.12.2006 r. darowizna, podatek, podatki, dokumenty, udokumentowanie, (...)

Jak firma powinna rozliczyć darowiznę?

Jak firma powinna rozliczyć darowiznę?

Wielu przedsiębiorców wspomaga przed świętami organizacje charytatywne. Dotarliśmy do pisma, w którym Ministerstwo Finansów wyjaśnia, jak powinni rozliczać się z fiskusem, aby nie popaść w konflikt z urzędem skarbowym. (...)MF wyjaśniło również zasadę pomniejszania podstawy opodatkowania (...)

Trzeba przekazać co najmniej 5 zł

Trzeba przekazać co najmniej 5 zł

W czwartek późnym wieczorem Senat zakończył prace nad ustawami podatkowymi. Zdecydował, że na konta organizacji pożytku publicznego będą trafiać darowizny minimum pięciozłotowe. (...) Żeby więc w ogóle fiskus mógł po nowym roku przekazać 1 proc. podatku danej osoby na konto wskazanej (...)

Podatnicy chcą ulgi od darowizn

Podatnicy chcą ulgi od darowizn

Likwidacja możliwości odliczania od dochodu darowizn na cele pożytku publicznego to budząca największe kontrowersje zmiana w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z nią Marek Wikiński z SLD zgłosił nawet wiosek o wysłuchanie publiczne ustawy. Został on jednak (...)

Jak pozbyć się samochodu firmowego i na tym zyskać?

Jak pozbyć się samochodu firmowego i na tym zyskać?

Po korzystnym dla podatników wyroku ETS w sprawie samochodów osobowych wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy nie zamienić używanych w firmach pojazdów na nowe, które pozwolą odliczać VAT od paliwa. Dalsze używanie zakupionych po wejściu Polski do Unii Europejskiej samochodów, które (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Darowizna rzeczy czy pieniędzy na zakup rzeczy

Darowizna rzeczy czy pieniędzy na zakup rzeczy

Jaka jest różnica w darowiźnie między formą gotówki a np. zakupem samochodu? Co jest korzystniejsze dla mnie czy brata, żeby uniknąć dodatkowych opłat, podatków? Czy wystarczy oświadczenie (...)

Darowizna na rzecz komitetu budowy pomnika

Darowizna na rzecz komitetu budowy pomnika

Czy można odliczyć od dochodu do opodatkowania darowiznę pieniężną dla Komitetu Budowy Pomnika im. Jana Pawła II, który to komitet powstał na okoliczność zbudowania tego pomnika i zostanie później (...)

Darowizna

Darowizna

Córka chce podarować mi mieszkanie. Ja posiadam już kilka mieszkań, które wynajmuję. Czy będę musiał zapłacić podatek od darowizny ? Stosownie do treści art. 4a ust. 1  ustawy o podatku (...)

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Z jakimi kosztami musi się liczyć zarówno kupujący (siostra) jak i sprzedający (dwóch braci), jeśli przedmiotem transakcji jest działka budowlana? Proszę uwzględnić dwie opcje: I opcja: siostra (...)

Darowizna żony dla męża

Darowizna żony dla męża

Moją żona otrzymała w formie darowizny od moich rodziców mieszkanie. Stało się to niestety jej majątkiem odrębnym. Później nastąpiła sprzedaż i kupno większego mieszkania, które jest również (...)

Odliczenie dokonanej darowizny od podatku

Odliczenie dokonanej darowizny od podatku

Chcę podarować swojemu dziecku pewną sumę ok. 20 000 zł, aby mógł kupić mieszkanie. W jaki sposób mogę odliczyć tę kwotę od mojego podatku, aby syn nie płacił podatku od otrzymania darowizny (...)

Udokumentowanie otrzymania darowizny

Udokumentowanie otrzymania darowizny

Postanowiliśmy wraz z mężem zakupić mieszkanie na rynku wtórnym. Większą kwotę pożyczyliśmy od rodziny, reszta pochodzi z naszych oszczędności. Co znaczy " udokumentować dla US jak weszło (...)

Umowa darowizny a obowiązek podatkowy

Umowa darowizny a obowiązek podatkowy

Czy darowizna od rodziców musi być uwzględniona w zeznaniu podatkowym przez którąś ze stron, a jeżeli nie, to jaką kwotę można otrzymać od każdego z rodziców. Czy samochód kupiony za te pieniądze (...)

Zrzeczenie się spadku czy odrzucenie spadku

Zrzeczenie się spadku czy odrzucenie spadku

W zeszłym tygodniu uprawomocnił się wyrok sądu w sprawie nabycia przeze mnie spadku po moim dziadku. Dziadek zmarł 18 miesięcy temu. Chciałbym zrzec się spadku w części przypadającej na nieruchomość (...)

Darowizna mieszkania

Darowizna mieszkania

W marcu 2006 roku ja i mój mąż otrzymaliśmy od rodziców mieszkanie 69m2 w formie darowizny. Wysokość tej darowizny w akcie notarialnym wynosi 200.000 PLN. W styczniu 2006 wzięliśmy kredyt 650.000PLN (...)

Zobowiązany do zapłaty podatku od umowy darowizny

Zobowiązany do zapłaty podatku od umowy darowizny

Ustawa stwierdza, że obowiązek zapłaty podatku od darowizny obejmuje solidarnie darczyńcę i obdarowanego (nie jest to dosłowny cytat). 1 - Jednak, czy możliwe jest zapłacenie całości takiego (...)

Darowizna dla parafii a podatek

Darowizna dla parafii a podatek

Chcę podarować parafii rzymsko-katolickiej działkę budowlaną. Czy mogę odliczyć od dochodu wartość tej darowizny? Jak ustalić wartość tej darowizny? Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy (...)

Umowa darowizny a PCC

Umowa darowizny a PCC

Została zawarta umowa darowizny w wysokości 1/2 udziału we własności samochodu osobowego. Czy oprócz podatku od darowizn należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia (...)

Darowiza na rzecz związku zawodowego

Darowiza na rzecz związku zawodowego

Do jakiej kwoty może przekazać darowiznę, na rzecz działalności statutowej związku zawodowego, podmiot prowadzący działalność gospodarczą? Podmiot prowadzący działalność gospodarczą chciałby (...)

Dział spadku i darowizna

Dział spadku i darowizna

Wnoszę wniosek do Sądu o dział spadku po moim ojcu zmarłym 1987 roku. Otwarcie spadku nastąpiło sądownie i każdy z rodzeństwa ma prawomocne orzeczenie o nabyciu spadku, gdzie jest wyszczególnione, (...)

FORUM PRAWNE

Darowizna a podatek

Darowizna a podatek Siostra mojego ojca chce mi przekazać 100 tysięcy złotych. Ile będę musiał zapłacić od tego podatku, bo że muszę, to wiem. Witam;   Opodatkowaniu podlega nabycie przez (...)

Darowizna (?) a podatek

Darowizna (?) a podatek Witam! Sprawa dotyczy wpłaty dużej sumy przelewem na konto. Mianowicie starsza siostra mojej babci postanowiła uporządkować różne sprawy i podzielić oszczędności, ale (...)

darowizna a podatek

darowizna a podatek Witam, otrzymałem od bliskiej mi osoby z rodziny samochód, nie musiałem zapłacić podatku z tytułu tej darowizny. Teraz chcę jednak ten samochód sprzedać. Czy będę musiał (...)

Czy darowizna zmniejszy podatek??

Czy darowizna zmniejszy podatek?? Czy darowizna pozwoli mi na obniżenie dochodu, od którego płace fiskusowi daninę? Czy dotyczy to każdej darowizny czy np tylko w rodzinie albo tylko poza nią? tak (...)

Darowizna

Darowizna Mam otrzymac mieszkanie wlasnosciowe - darowizna, trzecia grupa podatkowa (darczynca zyje i nadal w nim bedzie mieszkac). Jakich kosztow moge sie spodzieawac i jak ich uniknac. (Piotr) Podatek (...)

Darowizna pieniężna - podatek

Darowizna pieniężna - podatek Córka sprzedała swoje mieszkanie.Kupujący wpłacili pieniądze na nazwisko córki ,lecz na wspólne konto z ojcem.Pieniądze te maja być darowizną córki na rzecz rodziców.Czy (...)

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

Darowizna przed śmiercią a zachowek

Darowizna przed śmiercią a zachowek Witam Bardzo Was proszę o pomoc. Babcia 3 lata temu za zywota zapisala mi umową darowizny mieszkanie. babcia po smierci dziadka byla jeynym włascicielem gdyz tata (...)

Darowizna mieszkania dla syna od rodziców, jakie prawa prawa żony?

Darowizna mieszkania dla syna od rodziców, jakie prawa prawa żony? Rodzice chcą przepisać dom dla mnie. Z żoną nie mamy rozdzielności majątkowej. Jak dokonać przepisania domu aby był on wyłącznie (...)

Zastosowanie 20% stawki sankcyjnej od otrzymanej darowizny

Zastosowanie 20% stawki sankcyjnej od otrzymanej darowizny W dniu 12 grudnia 2016 roku na skutek złożenia w Urzędzie Skarbowym zeznania SD-3 wszczęte zostało postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia (...)

darowizna

darowizna Jaki zapłacę podatek od niezgłoszonej darowizny od brata 6000 i od siostry 4000 .Darowizna była w roku 1995

Porady prawne