Definicja nierezydenta

Pytanie:

Kim jest \"nierezydent\" w rozumieniu ustawy prawo dewizowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.5.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Definicja nierezydenta

Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. 2002 r. nr 141 poz.1178 z późn. zm.), przez nierezydenta rozumie się:

a) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, 

b) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych,

Porady prawne

W ustawie Prawo dewizowe ustawodawca zdefiniował także pojęcie nierezydenta z krajów trzecich. W myśl tej definicji do grupy tej należą osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne podmioty, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w krajach trzecich; nierezydentami z krajów trzecich są również znajdujące się w tych krajach oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów lub nierezydentów z innych krajów.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne