Doręczenie odpisów z akt sprawy

Pytanie:

"Zapadł wyrok w sprawie karnej przeciwko mnie, w sądzie odległym o 400 km. Jak odpowiedzieli mi Państwo, mam prawo jako strona postępowania wystąpić do sądu z wnioskiem o doręczenie odpisu z akt sprawy sądowej, w tym ze śledztwa, bo te mnie niemal wyłącznie interesują, ale z rozprawy niech też będą. Nie mam pojęcia, ile jest stron wszystkich akt łącznie, więc nie wiem, jaką kwotę mam przesłać na konto sądu. Czy jest możliwe takie rozwiązanie, że podając sygnaturę akt sprawy prześlę wniosek o doręczenie mi odpisów a sąd w odpowiedzi, policzywszy strony akt, wezwie mnie do uiszczenia wyliczonej opłaty i po jej otrzymaniu prześle mi odpisy pocztą poleconą?"

Odpowiedź prawnika: Doręczenie odpisów z akt sprawy

Jak już wskazywaliśmy w poprzedniej odpowiedzi, prawo przeglądania akt i sporządzania z nich odpisów jest prawem stron, które może być ograniczone tylko obawą ujawnienia tajemnicy państwowej. Zgodnie z § 96 ust. 1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, na wniosek osób uprawnionych przewodniczący wydziału może zarządzić przesłanie akt do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania tych osób w celu ułatwienia im przejrzenia akt i sporządzenia z nich odpisów.

Z kolei na podstawie art. 156 § 2 kpk oskarżony lub jego obrońca mogą żądać odpłatnie kserokopii praktycznie całych akt sprawy, nawet ze zwrotnymi poświadczeniami odbioru, jeżeli mają cechy, o jakich mowa w art. 115 § 14 kk, tj. cechy dokumentu. Zgodnie z tym przepisem, dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.

Żądanie kserokopii całych akt sprawy może jednak spotkać się z odmową związaną z kwestią uznaniową sądu czy z możliwościami technicznymi sądu. Sąd może odmówić przesłania kopii całych akt sprawy, motywując to brakiem możliwości technicznych oraz prawem strony do żądania przesłania akt sprawy do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania strony w celu ułatwienia jej przejrzenia akt i sporządzenia odpisów.

W związku z powyższym, zasadnym byłoby złożenia do sądu wniosku o przesłanie akt sprawy do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania strony w celu ułatwienia jej przejrzenia akt i sporządzenia odpisów. W takim przypadku będzie Pan mógł spokojnie zapoznać się z aktami sprawy (w sądzie rejonowym właściwym ze względu na Pana miejsce zamieszkania) i odnotować numery stron, z których chciałby Pan uzyskać kserokopie. Będzie Pan miał również możliwość, na spokojnie, sporządzenia wszelkich notatek z akt sprawy.

Przesyłając wniosek o doręczenie kopii dokumentów z akt sprawy może Pan wskazać, że opłata zostanie uiszczona po jej naliczeniu i wskazaniu (wezwaniu) przez sąd. Może Pan również zażądać wystawienia rachunku czy faktury VAT.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika